Image Map

ETUC 11. Kongresi Sonuç Bildirgesi

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu

SEVİLLA MANİFESTOSU

21-24.05.2007

11. ETUC Kongresi

ETUC, 11. Kongresi’nde kuruluş ilkelerine olan bağlılığını bir kez daha yinelemiştir. Lizbon Stratejisi’nin amaçları olan R16;büyüme’, R16;çevresel gelişim’ ve R16;sosyal uyum’ arasındaki dengenin devamı için harekete geçilmelidir. Sosyal Avrupa’ amaçlanmadan bu denge sürdürülemeyecektir. Bu nedenle, ETUC hücuma geçmelidir. Bu süreçte ETUC, siyasi, ekonomik, çevresel ve sosyal birçok sorunla karşı karşıyadır.

Siyasi alanda;

AB’ye yönelik hevesin bir çok ülkede kırıldığı açıktır. Daha güçlü, daha uyumlu bir Avrupa’nın yaratılmasına dair şüpheler artmaktadır. Kimi sendikalara göre, Avrupa, küreselleşmenin yarattığı olumsuz sonuçların -özellikle ucuz iş gücünden kaynaklanan göç sorunu- etkisi altındadır. Bu sorun, Avrupa uyum sürecini güçlendirmeye yönelik eğilimlerden çok milliyetçi ve korumacı politikalara olan eğilimi arttırmakta, küreselleşmenin dezavantajları kadar faydalarının da olduğu inancını azaltmaktadır..

 

Ekonomik alanda;

Birçok ülkede işsizlik artmakta, kimi olumlu gelişmelere karşın, yeni işlerin birçoğu ücreti ve güvenliği düşük işlerdir. Bazı ülkelerde reel ücretler artmaktadır, ancak ücretlerin ve maaşların gayri safi milli hasılanın içindeki payları azalmaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın politikaları çerçevesinde, Avrupa Dünya’daki diğer ekonomik güçlerden geri kalmamak amacıyla büyümeyi arttırmak için mücadele vermektedir.

 

Çevresel olarak,

Küresel ısınmanın yarattığı tehditlere ilişkin Avrupa yurttaşları arasında artan bir R16;farkındalık’ vardır. Yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin Avrupa düzeyinde kimi gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak üye ülkeler arasında farklılıklar vardır ve Avrupa düzeyinde uzlaşma azalmıştır.

 

Sosyal Avrupa;

Deregülasyonun[1][1] olumsuz etkisi altındadır. Son 4 yıldır Avrupalı işçileri desteklemek için hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştır. Bazı hükümetler, yasal düzenlemeleri görmezden gelerek, sosyal Avrupa’nın varlığını sorgulamakta, hatta Avrupa’nın sosyal bir boyuta ihtiyacı olmadığını iddia etmektedir.

 

Sonuç olarak;

Avrupa yakın zamanda zarar görmüştür. Geçmiş yıllarda Sosyal Avrupa, başarılı bir Avrupa için çok önemliydi, şimdi tekrar önem kazanması gerekiyor ve ETUC’un Strateji ve Eylem Planı da bu hedefe işaret etmektedir.

 

ETUC beş alanda hücuma geçmeyi planlıyor:

1.                         Avrupa Emek Piyasası;

 

 • Daha fazla, daha iyi ve tam istihdam
 • Çalışma koşulları, sendikal haklar ve sağlık ve güvenlik alanlarında Avrupa Standardları
 • Güvencesiz işle mücadele
 • Avrupalı çalışanlar için asgari ücretleri ve reel ücretleri arttırmak için kampanya
 • Kadın ve erkek işçiler arasındaki ücret farklarını kapatmak
 • Eşitliği her politikada, her zaman teşvik etmek ve ırkçılığa, ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına karşı her zaman mücadele etmek
 • Eşit muamele ilkesine dayanarak, Avrupalı işçiler arası hareketlilik için daha iyi bir çerçeve oluşturmak
 • Daha aktif bir göç politikası teşvik etmek, göçle ilgili yasal kanallar açarken kayıtlı olmayan göçmenler de dahil, tüm göçmen işçilere yönelik emek sömürüsüne karşı mücadele etmek
 • Sendikal haklar için, uluslar üstü düzeyde bir grev eylemi düzenlemek
 • Flexicurity[2][2] tartışmalarını istihdama ve işsizlik ödeneklerine yönelik kesinti tartışmalarından ayrıştırmak
 • Daha iyi sosyal koruma ve asgari gelir, emeklilik, uzun vadede sağlık bakımı, hayat boyu eğitim, hastalık ve işsizlik yardımları, aktif emek piyasası ve çocuk bakımı ve yaşlanan nüfusla ilgili olumlu eyleme dair hizmet veren refah devletini teşvik etmek
 • Çalışma zamanıyla ve Avrupa İş Konseyleri’yle ilgili var olan direktifleri güçlendirmek için mücadele etmek

 

2.                  Sosyal diyalog, toplu pazarlık ve işçilerin katılımı;

 

·              Daha nitelikli bir sosyal diyaloğu ve Avrupa düzeyinde uyuşmazlıkların çözümlenmesini teşvik etmek

·              İşkolu, sınır ötesi ve ulus üstü de dahil olmak üzere Avrupa düzeyinde toplu pazarlığın nasıl geliştirileceğine dair daha fazla düşünmek

·              Karşılıklı pazarlık pozisyonunu güçlendirmek ve ticaret yaptığı ülkelerin aleyhine işleyen ekonomik politikalara son vermek için Avrupa çapında toplu pazarlığı güçlendirmek

·              Avrupa İş Konseyleri için daha iyi koşullar geliştirmek ve işçilerin katılımını teşvik etmek

·              Sadece hissedarların değil tüm ilgililerin çıkarlarını gözeterek işbirliğine dayalı yönetişimin standartlarını yükseltmek ve gerçek işbirlikçi sosyal sorumluluk yaratmak için kampanya düzenlemek

·              “Gazino kapitalizmi”ne karşı mücadele etmek

 

3.                  Daha etkili ekonomik, sosyal ve çevresel Avrupa yönetişimi;

 

·              Lizbon Stratejisi’ni yeniden canlandırmak ve Avrupa inşasındaki yerini ve yetkilerini acil olarak yeniden tanımlamak

·              Büyümeyi ve
yeniliği besleyen, yüksek enflasyon hedefi olan, büyümeyi destekleyen kur oranları amaçlayan bir makro-ekonomi politika çerçevesi geliştirmek,

·              Vergi politikaları arasındaki koordinasyonu etkili bir şekilde teşvik etmek

·              Genişlemeye ve bölgeler ve ülkeler arasındaki dayanışmaya Avrupa bütçesinden daha büyük pay ayırmak

·              Yeni bir Avrupa çerçevesinde kamu hizmetlerini daha da güçlendirmek

·              Sürdürülebilir teknolojiler, yüksek verimlilik, nitelikli işgücü, araştırma ve kalkınma için daha fazla harcama, sadece ekonomik değil sosyal ve çevresel kriterlere dayalı daha iyi bir düzenleme dahil; endüstriyel ve yeniliğe yönelik stratejiler geliştirmek

·              R16;Akıllıca’ büyüme stratejileri, farklı üretim ve tüketim kalıpları ve karbon emisyonları konusunda Kyoto hedeflerini dikkate alan daha sürdürebilir bir Avrupa’yı teşvik etmek ve çevre ve enerjiyle ilgili konuları sendikaların gündemine taşımak

 

4.                  Daha güçlü bir Avrupa;

 

·              Özellikle Temel Haklar Şartı’nı içeren Anayasal Anlaşmayı, örgütlenme ve grev haklarını içeren sendikal hakları savunmak

·              Temel haklar ve sendikal haklar da dahil olmak üzere AB üyeliğinin şartlarının tam olarak karşılanmasına bağlı olarak Balkan ülkelerinin ve Türkiye’nin genişlemeye dahil edilmesine yönelik olumlu bir yaklaşım ve Doğu Avrupa’ya, Akdeniz’e ve dünyanın diğer bölgelerine yönelik cömert komşuluk politikası sergilemek

·              Hakları ve ILO standartlarını dikkate alan, Avrupa’da iş olanaklarını arttıran, gelişmekte olan ülkelerde ticaretin  saldırgan biçimde serbestleştirilmesine karşı çıkan, ticaret ve kalkınma politikası ile sosyal ve çevre politikası arasındaki uyuma önem veren

·              Barışı savunan, BM’ye ve tüzüğüne uygun, hukukun üstünlüğüne saygı duyan, demokrasiyi ve insan haklarını teşvik etmek için “yumuşak” güç kullanan, terörü bütünüyle kınayan bir dış politika

·              Özgün bir Avrupa Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının geliştirilmesi

 

5.                  Daha güçlü sendikalar ve ETUC;

 

·              Sendikaların üye sayılarını arttırmalarına yardım etmek için örgütlenme stratejileri geliştirmek

·              Daha güçlü, kampanyalara liderlik edebilecek ve daha fazla dayanışma sağlayacak bir ETUC inşaa etmek

·              Dünyada daha bağlayıcı ve etkili bir sendikal örgüt inşaa etmek için ITUC (Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu), PERC (ITUC, Pan-Avrupa Bölge Konseyi) Küresel Sendikalar Federasyonu ve TUAC (Sendikalar Danışma Komitesi) ile birlikte çalışmak.


 [1][1] Kuralsızlaştırma

[2][2] Flexicurity: Esneklik (flexibility) ve Güvenlik (security) kavramlarının bileşimi: Esnek- Güvence

 

ITUC ETUC