Image Map

DİSK ASGARİ ÜCRETİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'DA DAVA AÇTI!

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün:

“DİSK asgari ücretin iptali için Danıştay’da dava açtı!”

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, asgari ücreti düzenleyen 55. maddesinde “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının da göz önünde bulundurulacağı” ifade edilmekte ve ikinci fıkrasında da devlete, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma görevi verilmektedir.

 

Bunun yanında, Anayasa’nın başlangıç bölümünde “…Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu…” ifade edilmekte; Anayasa’nın “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlığını taşıyan 49. maddesinde ise “…Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı” hüküm altına alınmaktadır.

 

Oysa Türkiye İstatistik Kurumu ile birçok sendikanın araştırma birimlerinin yaptığı araştırmalara göre, tek işçinin aylık geçim düzeyi, gerçekleşen enflasyon artış oranlarına, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dünyanın ve ülkemizin de olumsuz etkilendiği küresel ekonomik kriz ortamında artış gösteren döviz kurları ve hayat pahalığı karşısında asgari ücrette 2009 yılı için öngörülen artış miktarlarının yetersiz olduğu, çalışanlara sefalet ücreti öngörüldüğü açıktır.

 

Bunun yanında, Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve iş yasasında 16 yaşından küçük çalışanlara daha düşük asgari ücret ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmaz iken, Anayasa ve yasaya aykırı yönetmelik hükmüne göre çalışanlar arasında yaşa dayalı bir ayrımcılık yapılarak 16 yaşından küçük çalışanlara daha düşük asgari ücret belirlenmesi Anayasa’nın eşitliği düzenleyen 10. maddesine de aykırıdır.

 

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplandığı günden itibaren çalışanların aileleri ile birlikte insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmelerine yetecek bir asgari ücret belirlenmesi için önerilerini dile getirmiştir.

 

DİSK, önerilerinin hiçbirini dikkate almayan komisyonun, devlet ve işveren temsilcileri ile elele verip aldığı hukuka aykırı bu tespit kararının iptali için Danıştay’da iptal davası açmış ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiştir.

ITUC ETUC