Image Map

Dünya Sendikaları Özel İstihdam Bürolarına Karşı İstanbul'da buluştu

Türkiye’deki “Özel İstihdam Büroları”nın Yetkilerinin Artırılmasına Hayır Deyin

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yetkililerinin Türk Hükümetiyle görüşmesinden dört gün önce, Küresel Sendikalar Türkiye Çalışma Bakanıyla görüştü ve geçici işçilerin işletmelerde istihdamı konusunda “Özel İstihdam Büroları”na geniş yetkiler veren tasarıyı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto etmesini desteklediklerini belirterek güvencesiz istihdamın toplum açısından içerdiği tehlikeler konusundaki uyarılarını dile getirdiler.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC), Uluslararası Kimya, Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (ICEM), Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu’nun (ITGLWF) ve Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’nun (IMF) temsilcileri, Çalışma Bakanına, taşeron işçiliğinin ve güvencesiz istihdam biçimlerinin bütün dünyada hızla yaygınlaşmasının, nispeten yeterli güvenceye sahip işçiler ile kısa süreli, düşük ücretli, sosyal güvenceden ve her tür haktan yoksun işçiler şeklinde iki işçi kategorisinin oluşmasına yol açtığını vurguladılar.

Bugün İstanbul’da yapılan bir basın toplantısında ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda, “Küresel olarak, düzenli istihdamdan geçiçi işçi istihdamına veya aracı kuruluşlar ve işçi simsarları aracılığıyla istihdama doğru kitlesel kayış, işçileri, onların ailelerini ve toplumu derin bir şekilde etkiliyor. Genelde iş yasasının temelini oluşturan işçi-işveren ilişkisinin erozyona uğraması, işçi haklarının giderek daha fazla ihlal edilmesine yol aaçıyor” dedi.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası finans kurumlarının yönlendirdiği ve ulusal düzeylerde çalışma esnekliğini teşvik eden ve yanı sıra çalışma koşullarının kötüleşmesine yol açan uluslararası düzeydeki R16;politika değişiklikleri’ arasında bağlantı bulunduğunu” vurgulayan Warda şöyle devam etti: “Bu tür değişiklikler, işverenlerin part-time çalışmayla ve taşeron işçiliğiyle toplu pazarlığı zayıflatmaya yönelik açık stratejilerini yansıtmaktadır ve ICEM buna mümkün olan her şekil ve surette direnecektir.”

ITUC Genel Sekreteri Guy Ryder, geçen hafta küresel sendikalar tarafından G-20 Zirvesi’ne sunulan bir mesajı tekrarlayarak şöyle dedi: “Çalışmanın güvencesiz biçimlerinin yaygınlaşması ve işgücü piyasasının kuralsızlaşması, istihdam krizine çözüm değildir. Aslında, çalışan insanların onlarca yıldır süregelen güvencesizliği, resesyonun önemli bir faktörü olmuşturn. Güvencesiz çalışmanın ve sağlıksız finans piyasalarının onlarca yıldır birlikte gelişmesi tesadüf değildir.”

Ryder sözlerine şunları ekledi: “Önümüzdeki yol güvencesiz gelişmeye değil, sürdürülebilir gelişmeye dayanmalıdır. Sürdürülebilir bir ekonomide finans sektörü reel ekonominin hizmetindedir. Gezegenimize verilen zararı yeterli, istikrarlı ve güvenceli istihdam sağlayarak tersine çevirmek için, sosyal adalete ve çevresel sürdürülebilirliğe ihtiyacımız var.”

ITGLWF Genel Sekreteri Neil Kearney şöyle dedi: “Taşeron işçiliği ve geçici işçilik iş güvencesini tahrip ediyor, bütün diğer hakları yıkıma uğratıyor ve hem geçici işçilerin hem de onlarla birlikte çalışan sürekli işçilerin acımasızca sömürülmesini kolaylaştırıyor.”

Kearney şöyle devam etti: “Türkiye’de ITGLWF üyesi Teksif sendikası Edirne Giyim işvereniyle mücadeleye odaklanmış bulunuyor. Bu işyerinde taşeron modeli çerçevesinde düşük ücretle ve kötü koşullarda çalıştırılan işçiler, mevcut sürekli işgücünü azaltmak ve sonunda tasfiye etmek amacıyla kullanılmaktadır. Sendikanın kötüleşen çalışma koşullarına direnmesi, sendikalı işçilerin toplu olarak işten atılmasıyla sonuçlanmış bulunuyor.”

Kearney devamla, “Türkiye’nin başka yerlerinde de ITGLWF üyesi sendikalar tekstil, giyim ve deri işverenleriyle mücadele içinde. Sektördeki işverenler sendikalaşmayı ve işçi haklarının korunmasını önlemek için taşeron işçiliği, kayıt dışı istihdam ve kısa süreli sözleşme dahil her türlü yöntemi kullanıyorlar. Bu saldırıya karşı işçilerin korunmasını sağlamak için hükümetin acilen harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

IMF Genel Sekreteri Jyrki Raina ise şöyle dedi: “İşverenlerin istihdam büroları aracılığıyla işçi kiralama uygulamasına giderek daha fazla bel bağlaması sonucunda sürekli işler erozyona uğruyor. Bazı işletmelerde artık işgücünün yarısından fazlasının istihdam büroları tarafından sağlanan işçilerden oluştuğunu görüyoruz.”

Raina şöyle devam etti: “Finans krizi güvencesiz işçilere bir darbe daha indirdi. Yüzbinlerce işçi daha baştan işini kaybetti. Çünkü işçileri tazminatsız ya da bildirimsiz işten atmak, işverenler için işgücünü azaltmanın ucuz ve kolay bir yoludur. Kriz istihdam üzerinde ağır ve kapsamlı bir etki yarattı.”

Raina devamla şöyle dedi: “Burada Türkiye’de, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu IMF’nin üyesi Birleşik Metal Sendikası, geçen yıl sendikalaşma hakkını kullandığı için Sintel Metal işvereninin işten attığı 350 işçinin mücadelesini destekliyor. Şirket işten atmaların finans krizi nedeniyle zorunlu olduğunu iddia ediyor. Ama kanıtlar gösteriyor ki bu iddia, sendikalı işçileri işten atmanın ve işçilerin işlerini koruma mücadelesini önlemenin mesnetsiz bir bahanesinden ibarettir.”

Önümüzdeki hafta boyunca dünyanın her tarafındaki metal sendikaları güvencesiz çalışmaya karşı harekete geçecek ve 7 Ekim Çarşamba günü Dünya İnsana Yakışır Çalışma Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülke ve sektör sendikalarıyla bir araya gelecek.

ICEM, İnsana Yakışır Çalışma Günü küresel etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Tayland ve Türkiye’de yürütmekte olduğu Taşeron İşçiliği Kampanyası üzerinde duracak.

Jyrki Raina açıklamasında şöyle dedi: “Kriz koşullarında sürdürülebilir bir toparlanma güvencesiz ve düşük standartlı istihdama dayanarak gerçekleştirilemez. Bu nedenledir ki bugün dünyanın dört bir yanında sendikalar ve onların üyeleri, bütün işçilere güvenceli istihdam ve eşit haklar sağlanması talebi çevresinde birleşiyor.”

ITUC 157 ülke ve bölgede 170 milyon işçiyi temsil etmekte olup 312 ulusal sendikal merkezi çatısı altında toplamaktadır; ICEM 132 ülkede 467 sendikayı temsil emektedir; IMF ise 100 ülkede faaliyet gösteren 200 sendikayı kucaklamaktadır.

Editörlere Notlar: :
1. İrsana Yakışır Çalışma Küresel Eylem Günü hakkında daha ayrıntılı bigi aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir: http://www.wddw.org/

2. IMF’nin güvencesiz çalışma karşıtı kampanyası konusunda daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir: http://www.imfmetal.org/index.cfm?n=696&l=2

3. ICEM’in düzensiz istihdam kampanyası hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir:
http://cal.icem.org

4. Sinter Metal’deki anlaşmazlık konusunda daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki web sitesinden elde edilebilir: http://www.imfmetal.org/index.cfm?n=692&l=2

 


ITUC ETUC