Image Map

KESK'İN ve TTB-SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN 21 ARALIK EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ!

 

DİSK Yönetim Kurulu:

KESK’İN ve TTB-SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN

21 ARALIK EYLEMLERİNİ DESTEKLİYORUZ!

AKP hükümeti bir taraftan kamuda esnek, güvencesiz ve performansa dayalı çalıştırmayı yaygınlaştırıp, taşeronlaştırma ve özelleştirme uygulamalarıyla kamuyu talan ederken, diğer taraftan da uluslararası sözleşmeleri ve Anayasayı yok sayarak, kamu emekçilerinin meşru mücadelesini, grevli toplu sözleşme hakklarını kullanmalarını devletin bütün olanaklarını kullanarak engellemeye devam ediyor.

 

Kamu emekçilerinin mücadeleci örgütü KESK:

·        Grev hakkının yasal teminat altına alındığı bir toplu sözleşme düzeni için,

·        Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için,

·        Ülkenin “KHK”lerle yönetilmesine son verilmesi için,

·        4/C, 4/B, 50/D, 4924 veya taşeron adı altında sürdürülen güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara iş güvencesi sağlanması için,

·        Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için,

·        Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için,

·        Temel ücretlerin artırılarak, gerçek bir eşit işe eşit ücret sistemi için,

·        Ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması için,

·        Net asgari ücretin 1.000 TL’ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için,

·        Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için,

 

yani kısaca, “İNSANCA BİR YAŞAM” için 21 ARALIK 2011 tarihinde GREVE ÇIKIYOR!

 

TTB ve sağlık emekçileri örgütleri ise:

·        KHB’leri ve hastaneleri birer ticarethaneye,

·        Devlet hastanelerini şirket hastanelerine dönüştürmek,

·        Sağlığı piyasalaştırmayı,

·        Sağlık hizmetlerini ticarileştirmeyi,

·        Kamu sağlık kurumlarını özelleştirmeyi,

·        Sağlık çalışanlarını köleleştirmeyi amaçlayan 663 sayılı KHK’ya karşı

21 ARALIK’TA GöREVE ÇIKIYOR!

 

Sınıf kardeşlerimizi bu haklı mücadelelerinde destekliyor, dayanışma duygularımızla yanlarında olduğumuzu ilan ediyor, bütün emek dostlarını, demokrasi mücadelesinden ödün vermeyen bütün güçleri dayanışmaya davet ediyoruz.

ITUC ETUC