Image Map

ILO Uzmanlar Komitesi raporu yayımlandı

ILO Uzmanlar Komitesi’nin 2014 yılı Uluslararası Çalışma Standartlarının Uygulanması Raporu yayınlandı. ILO Uzmanlar Komitesi, bu raporunda, 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’nin uygulanması bakımından Türkiye’ye ilişkin son derece önemli tespit ve eleştirilerde bulundu. Komite, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nı bu raporunda ayrıntılı olarak mercek altına aldı.

ILO Genel Kurulu

ILO Genel Kurulu

DİSK olarak 6356 Sayılı Yasa’ya ilişkin getirdiğimiz eleştirilerin hemen hemen hepsi Uzmanlar Komitesi tarafından da gündeme getirildi. Uzmanlar Komitesi’nin 98 Sayılı Sözleşme bakımından Türkiye’ye ilişkin yaptığı değerlendirmeleri ekte ilginize sunuyoruz.

Uzmanlar Komitesi, e-devlet kapısı üzerinden sendika üyeliği, sendikal nedenle işten atılmaya karşı iş güvencesi kapsamında olmayan işçilere güvence getirilmemesi, işyeri/işletme/işkolu barajları, toplu sözleşme yetkisi, toplu pazarlık düzeyi, arabuluculuk, bazı kamu çalışanlarının sendikal haklardan yoksun bırakılması ve kamu çalışanlarının toplu pazarlık hakkı ile ilgili gözlemlerini raporunda sıraladı.

Ancak Uzmanlar Komitesi’nin işyeri/işletme barajı ve işkolu barajına ilişkin değerlendirmelerinin altını özel olarak çizmek gerekiyor.

Uzmanlar Komitesi diyor ki:

 “Komite, mevzuat tarafından getirilen barajın toplu pazarlığı teşvik etmediğini ve ülkede toplu pazarlığın kapsamında olan işçi sayısının azalmasına neden olabileceğini anlamaktadır.”

Uzmanlar Komitesi, 98 Sayılı Sözleşme’ye uyum sağlanmasının yolunun, işkolu barajının kaldırılmasından geçtiğini şöyle vurguluyor;

 “Komite, uzun süredir yaptığı yorumu bir kez daha tekrar etmektedir; böyle bir çifte baraj işletme düzeyinde toplu pazarlığa engel oluşturabilir; oysa işletme düzeyinde, temsil yeteneğine sahip bir sendika işkolu düzeyindeki toplam temsiliyet düzeyine bakılmaksızın, toplu sözleşme müzakeresi yapabilmelidir”.

Komite’nin değerlendirmesi açık ve net: Bir sendika işyeri ya da işletme düzeyinde işçileri temsil edebiliyorsa, işkolunda kaç üyesi olduğuna, işkolu barajını aşıp aşmadığına bakılmaksızın, toplu iş sözleşmesi yapabilmelidir.

ILO Uzmanlar Komitesi’nin bu raporu ile işkolu barajının ILO Sözleşmelerine aykırı olduğu bir kez daha gözler önüne seriyor. ILO Uzmanlar Komitesi, Hükümeti, sosyal taraflara danışarak toplu pazarlığın önündeki engellerin kaldırılması için, en azından barajların aşağı çekilmesi için gerekli önlemleri almaya çağırıyor.

Anayasa’nın 90. maddesi açık ve net. Eğer ulusal bir yasa ile Türkiye’nin de tarafı olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslararası sözleşme çelişiyorsa, uluslararası sözleşmenin uygulanması zorunludur. Bunun yanı sıra, bu çelişkiyi gidermek üzere, gerekli yasal değişikliğin yapılması da gerekmektedir.

ILO’nun en önemli denetim organlarından biri olan, ILO Uzmanlar Komitesi’nin çağrısı da açık ve nettir.

İşkolu barajı, Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki en büyük engeldir. Türkiye’de sendikaların çoğunluğu, işkolu barajı nedeni ile toplu sözleşme yetkisinden mahrum bırakılmaktadır.

ILO Sözleşmelerine uyum sağlanmasının yolu öncelikle işkolu barajının kaldırılmasından geçmektedir.

Türkiye bu ayıptan kurtulmadıkça, ILO’nun kara listesinden kurtulamayacak, sendikal hak ve özgürlüklerin en ağır biçimde ihlal edildiği ülkeler arasındaki yerini koruyacaktır.

DİSK olarak bir yandan üyelerimizden aldığımız güç ve yetki ile ILO Sözleşmelerine dayanarak sendikal haklarımızı doğrudan yaşama geçirmek için mücadelemizi yürütürken, bir yandan da bir kez daha 6356 Sayılı Yasa’nın ILO Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi çağrımızı yeniliyoruz.

Bu vesileyle hem Hükümeti, hem de işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarını 6356 Sayılı Yasa’yı ILO Sözleşmelerine uygun hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyoruz.

Uluslararası uzmanlar komitesi, 6356 sayılı yasa ile getirilen işkolu barajını ılo sözleşmelerine aykırı buldu!

Ilo sözleşmelerine uyumun yolu işkolu barajını kaldırmaktan geçer!

Türkiye, işkolu barajı ayıbından kurtulmadıkça, ılo’nun kara listesindeki yerini koruyacaktır!

 

ILO Aplikasyon Komitesi

ILO Aplikasyon Komitesi

Raporun Türkiye ile ilgili kısmının Türkçe tercümesini indirmek için tıklayın

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın

ITUC ETUC