Image Map

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Ören-Abdullah Baştürk Eğitim Tesisleri’nde toplanıyor…

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, politik, ekonomik ve toplumsal koşulların giderek sertleştiği; güvencesizliğin, taşeronlaştırmanın, keyfiliğin, iş cinayetlerinin ayyuka çıktığı, siyasi iktidarın işçi sınıfına yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde toplanıyor.

Her türlü eşitsizlik biçimini yeniden üreten, işçilere yoksulluktan, ölümüne çalışmaktan başka hiçbir yaşam hakkı tanımayan bu rejim ancak baskı ve zor yoluyla ayakta kalabiliyor.

Gezi Direnişi’nden Soma Katliamına uzanan zaman diliminde Türkiye önemli bir dönemeçten geçmiş, AKP iktidarının ülkemizi sürüklemek istediği ortaçağ karanlığı açığa çıktıkça daha da hırçınlaşan bir üslupla saldırılarını artırmıştır.

Başbakan’ın kişiliğinde somutlaşan AKP siyasetinin, diktatoryal yönelimini bütün toplumsal alanlarda açıkça hissettirmesi ve devletin tüm olanaklarını geniş bir taarruza hazırlamasını, sendikal/ekonomik/demokratik mücadele yürüten bizler açısından “tehlike sinyali” olarak okumaktayız.

Fakat hiç kuşku yok ki bu süreç aynı zamanda, işçi sınıfının ve toplumun özlemi olan eşitlik, dayanışma, özgürlük ve sosyal adaletin var olduğu bir toplumsal yapıyı gerçekleştirme olanaklarını da beraberinde taşımaktadır.

DİSK, salt ekonomik istemlerin değil, aynı zamanda toplumsal değişim beklentilerinin ve gelecek için tasarlanabilecek toplumcu açılımların temsilcilerinden en önemlilerinden biri olarak sürekliliğini sağlamıştır. DİSK, ülke koşullarını değerlendiren ve kendisini yenileyerek aşma özelliğine sahip bir mücadele örgütüdür. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. 12 Eylül sonrası sendikal mücadelenin yol haritasının belirlenmesi için, tarihimize “Ören Kararları” olarak geçen 1992 Haziran’ında yapılan toplantı buna örnektir.

Gerek içinde yaşadığımız baskı, şiddet ve sindirme koşullarını ve gerekse yakın gelecekte karşılaşacağımız büyük tehlikenin farkında olarak, emek mücadelesinin ihtiyaç duyduğu olanak ve koşulları gözden geçirip, sendikalarımızı ve konfederasyonumuz DİSK’i önümüzdeki süreçte vereceğimiz çetin mücadele için hazırlamamız gerektiğinden hareketle, DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 30 Mayıs’ta Balıkesir/Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde toplanıyor.

ITUC ETUC