Image Map

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: Sağlık emekçilerinin yanındayız!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, “Herkese sağlık, güvenli gelecek” talebiyle 13 Mart’ta “G(ö)revdeyiz” diyen sağlık emekçileriyle dayanışmak için yayınladığı mesaj:

Sağlık emekçilerinin yanındayız!

“Sağlıkta dönüşüm” adı verilen ve aslında sağlık hizmetlerini tamamen piyasaya açan programa karşı  13 Mart’ta “G(ö)revdeyiz” diyen tüm sağlık çalışanlarını selamlıyoruz.

Onların bu dönüşüm ile ilgili yıllardır söylediklerinin ne kadar haklı olduğunu bugün hep beraber yaşayarak görüyoruz.  Sağlık hizmetleri işçi sınıfının geniş kesimleri için ancak asgari düzeyde ulaşılabilen bir hizmet haline geldi. “Paran kadar sağlık” anlayışı sağlık hizmetlerine egemen oldu. Sağlığın bir kamu hizmeti olduğu unutturuldu.

Sağlık hizmeti alabilmek için vergi ödüyoruz, Genel Sağlık Sigortası Primi ödüyoruz, katkı-katılım farkları ödüyoruz, fark ücreti/ilave ücret ödüyoruz ve yine de yetmiyor. Teminat paketleri daraltıldığı için tamamlayıcı özel sigorta almaya zorlanıyoruz.

Toplumun hasta olmasını engellemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin altı giderek boşaltıldı. Bunun sonucu olarak tedaviye yönelik hizmetlerde bir patlama yaşandı. Sağlık hizmetinin kamusal bir hizmet olmaktan çıkmasıyla, sağlıksız bir toplum sermaye için “fırsat” olarak görüldü. Daha fazla kar için sağlıklı yaşam hakkımız engellendi.

Sağlık hizmetleri işletme mantığı ile, daha fazla kar etmek amacıyla sunulmaya başlayınca,  sağlık çalışanları da birer maliyet unsuru olarak görüldü. Sağlık çalışanlarının emekleri değersizleştirildi. Hastaneler taşeron köleliğinin kaleleri haline geldi.  Daha fazla kar elde etmek için, uzun çalışma saatleri getirildi, bir hekimin günde 100-150 hastaya baktığı bir düzen kuruldu. Bu düzeni kuranlar hastalar ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirilerek bu çökmüş düzendeki sorumluluklarını unutturmaya çalıştı.

Kısacası sağlıkta dönüşüm programı hem hizmet alanları hem de siz hizmeti sunanları tehdit eden bir düzen yarattı.

“Böyle sağlık hizmeti olmaz” diyerek 13 Mart’ı “g(ö)rev” günü ilan eden sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Sendikamız Devrimci Sağlık-İş, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Türk Psikologlar Derneği ile kol kola omuz omuza olmaya devam edeceğiz!

Sağlıkta taşeron ölüm demektir! Herkese sağlık, güvenli gelecek!

ITUC ETUC