Image Map

Eski hükümlü taşeron işçilerin kadroya alınması için DİSK’ten Bakanlığa başvuru

Alt işveren şirketlerde çalışan eski hükümlü işçilerin kadroya alınmaları sürecinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve belirsizliklerin sona erdirilmesi için DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. DİSK’in ilgili yazısı şöyle: 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA

ANKARA

 

İLGİ: 696 sayılı KHK kapsamında kadroya alınacak işçilerden halen eski hükümlü statüsünde çalışanların durumu hakkında.

Bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi “İşverenler, elli veya daha fazla isçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü isçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun islerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü̈ olduğu isçi sayısı, toplam isçi sayısına göre hesaplanır” hükmünü içermektedir.

İş Kanunu’nun bu emredici hükmüne dayanarak çok sayıda eski hükümlü aralarında alt işveren şirketlerinin de olduğu işyerlerinde ve kamuya ait işyerlerinde istihdam edilmektedir.

Ancak alt işverenlere ait işyerlerinde halen çalışmakta olup kadroya geçmesi söz konusu olan ve aralarında üyelerimizin de olduğu çok sayıda eski hükümlü işçinin durumu belirsizliğini korumaktadır.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici 23. Maddenin a) bendi ile kadroya alınacak alt işveren işçilerinin 657 sayılı Kanununun 48 inci Maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları koşulu getirilmiştir.

Söz konusu (4) numaralı alt bent, “Kamu haklarından mahrum bulunmamak”;

(5) numaralı alt bent  “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş̧ olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış̧ olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak”;

(8) numaralı alt bent ise “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” koşullarını içermektedir.

696 sayılı KHK’da yer alan bu düzenleme nedeniyle halen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi çerçevesinde istihdam edilmiş olan eski hükümlü alt işveren işçilerinin kadroya alınmalarında önemli sıkıntılar yaşanacağı görülmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle halen alt işveren şirketlerde çalışan eski hükümlü işçilerin kadroya alınmaları sürecinde eski hükümlü statüsünde çalışmalarını sağlayacak bir düzenlemenin yapılarak bu işçilerin eski hükümlü statüsünde kadroya alınmalarını sağlaması için gereğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ITUC ETUC