Image Map

ETUC Kongresi Sonuç Metni

ETUC Viyana Manifestosu:

İŞÇİLER İÇİN DAHA ADİL BİR AVRUPA

24.05.2019

 

Avrupa ve Avrupa sendikal hareketi bakımından kritik ve zorlu bir dönemi yaşıyoruz.

Avrupa ve Avrupalı çalışanların geleceğine dair derin kaygılarımızı arttıran konulardan bazıları:

 • Kontrolsüz küreselleşme, ekonomik kriz ve kemer sıkma politikalarının etkileri;
 • İklim değişikliği, dijitalleşme ve otomasyon sonucu ekonomi ve iş piyasasında yaşanan değişiklikler;
 • Çalışanların ve sendikaların haklarına ve de Avrupa sosyal modeline yönelik saldırılar;
 • Ülkelerin kendi içerisinde ve ülkeler arasında eşitsizliğin artması;
 • Çoğu zaman ayrımcılık ve sömürüye-insan haklarını ve sosyal hakları tehdit eden, Avrupa Birliği’nin demokratik değerlerini riske atan aşırı sağın, egemenlikçilerin, milliyetçilerin, neo-faşistlerin ve yabancı düşmanı güçlerin yükselmesine-yol açan göçmenlik ve insanların kitlesel olarak bir yerden bir başka yere taşınması.

Sendikal hareketin demokrasi ve -geride bıraktığımız yüzyılın en büyük başarısı olan, barış, insan hakları, çalışanların hakları, sosyal ve çevresel haklar, nitelikli kamu hizmetleri ve eğitim sistemlerini de içeren adil ve eşit yaşam ve de çalışma koşullarına dayalı-Avrupa sosyal modelini savunma sorumluluğu bulunmaktadır.

Bunun başarılabilmesi için, ETUC ve üye sendikaları Avrupa ekonomisi, toplumu ve iş piyasasına dair etkili politikalar belirlemiş olup somut ve olumlu sonuçlar elde edilebilmesi için sendikaların rolünü güçlendirmek üzere sağlam temellere sahip ve etkili araçlar kullanarak, eylemler gerçekleştirecektir. Kullanacağımız araçlar ve gerçekleştireceğimiz eylemler çalışanlar bakımından bilhassa aşağıdaki hususlara odaklanacaktır:

 • Yeni, ilerlemeci ve sürdürülebilir bir ekonomik politika;
 • Ücret artışı ve ödenen ücretlerin ülkeler ve sektörler arasında daha yüksek olan ücretlerle eşitlenmenin sağlanması;
 • Nitelikli işlerde istihdam ve ödemelerde herhangi bir kesintiye gitmeden çalışılan hafta sayısının azaltılması ve fazla mesai düzenlemelerine ilişkin denetim;
 • İşçi haklarının, sosyal güvencenin ve kamu hizmetlerinin korunması ve geliştirilmesi;
 • Sosyal diyalogun yeniden kurulması, toplu iş sözleşmesinin güçlendirilmesi, kapsamının geliştirilmesi ve çalışanların daha fazla katılımının sağlanması;
 • Adil geçiş süreci, sürdürülebilir küreselleşme ve ilerlemeci ticaret;
 • Yurttaşların bir yerden bir başka yere taşınmasına yönelik adil bir taşınma modeli, haklara riayet eden ve eşit muameleye dayalı ortak bir göçmenlik ve sığınma politikası.

Üyelerimizin yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmenin ve emek dünyasının geleceğini şekillendirmenin en iyi yolu bu.

Örgütleme ve mobilize etme kapasitesi daha gelişkin, önümüzdeki zorluklarla baş edebilen, ileride bizi bekleyen zorlukları öngörebilen ve şekillendirebilen; Avrupa demokrasi ve toplumsal ilerlemenin güçlendirilmesinde yer alan, yenilenmiş ve daha güçlü bir sendikal hareket inşa edeceğiz.

Gelecek bakımından var olan ekonomi ve iş piyasası politikalarını değiştirebilecek, şu anda haklar ve korunma bakımından dışarıda bırakılanları, eşit bir şekilde muamele edilmeyenleri -yani kadın, genç ve güvencesiz çalışanları- kendi işinde çalışanları, platform çalışanlarını, kayıt dışı ekonomi çalışanlarını, göçmen ve sürekli hareket halinde olan çalışanları, engelli veya cinsel yönelim ve cinsiyeti nedeni de dahil herhangi bir ayrımcılıktan etkilenen çalışanları kapsayacak olan güçlü bir sendikal hareket.

Avrupa sendikal hareketi İşçiler için Daha Adil bir Avrupa inşa edecek.

Ekonomik krize yönelik geliştirilen yanlış politika, ücretlerde düşüş ve sosyal haklardaki gerileme, emeğin sömürüsü ve ihlalleri nedeniyle Avrupa genelinde uygulanan kemer sıkma politikaları, kesintiler ve kuralsızlaştırma nedeniyle AB sosyal pazar ekonomisinin önemli bir parçası olan toplumsal sözleşme tehdit altında. Avrupa Sosyal Modelinin eski haline getirilmesi için Avrupa Sosyal Haklar Sütunu ve yeni toplumsal mevzuat önemli adımlar ancak tek başlarına yeterli olmayacaklardır.

İhtiyaç duyulan toplumun üç farklı kesiminin yani devlet, emek ve sermaye arasındaki-ilişkileri düzenleyen-yenilenmiş bir Avrupa Toplum Sözleşmesi’dir. Şirketler tek bir pazardan kar elde edip aynı zamanda oradaki emeği sömürerek veya vergi ödemekten ve toplumsal katkılarını yapmaktan kaçınarak o pazara zarar verememelidir.

ETUC yenilenmiş bir Avrupa Toplum Sözleşmesi’nin başarılabilmesi için Eylem Planını sunmakta ve bu eylem planını, aşağıdakiler de dâhil, önemli inisiyatifler geliştirerek Avrupalı ve de ulusal kurumlarla, işveren örgütleriyle müzakere edecek ve onlarla birlikte çalışacaktır:

 1. Çalışanların sendikal ve toplumsal haklarına-Anlaşmalarda yer alacak ve AB mevzuatı, politikalarında uygulanacak şekilde-asli statü tanıyan bir Toplumsal Kalkınma Protokolü.
 2. Ekonominin tüm alanlarında nitelikli istihdam oluşturmak için arttırılmış kamu ve özel yatırıma, [aynı şekilde] kamusal hizmetler, kamusal mallar ve sosyal korumaya ilişkin olağanüstü bir planın yeniden uygulanması.
 3. Sosyal adalet, istihdam dostu yatırım, sürdürülebilir kalkınma, adil ve kademeli artış gösteren vergilendirme sistemi, insanların iyi olma halini geliştirmek-hepsinin AB ekonomi politikalarının amacı olması- için AB ekonomik yönetişimi, Avrupa Sömestri, Avrupa Parasal Birliği ve AB bütçesinde reformlar.
 4. Gelir dağılımı ve daha yüksek ücret ile eşitlenme amacıyla Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun politikalar, mevzuat, toplumsal düzenlemeler, toplu sözleşmeler ve etkili önlemlerle güçlendirilmesi yoluyla Avrupa sosyal modelinin yeniden inşası.
 5. Güçlendirilmiş mevzuat, politikalar, anlaşmalar ve kapasite geliştirilmesine yönelik fonlarla Avrupa, ulusal, sektörel düzeyde ikili ve üçlü Sosyal Diyalog’un güçlendirilmesi.
 6. Ücretlerde genel bir artışın ve daha yüksek ücretle eşitlenmenin sağlanması, herkesin çalışma koşullarına dair Toplu İş Sözleşmesine İlişkin bir Ortaklık oluşturulması. Bu ortalık her bir AB Üye Devletinde daha güçlü ve özerk ulusal toplu iş sözleşmesinin ayrıca çalışanların hakları ile sendikal hakların inşa edilmesi ve sağlamlaştırılması için Konseyde tavsiyeler oluşturulması ve olası bir Çerçeve Direktifi ile sonuçlanmalıdır.
 7. Her türlü ayrımcılığa özellikle cinsiyete dayalı ücret farkı konusunu ele alan mevzuat ve politikalarla çalışma ve sosyal yaşamda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha fazla çabanın sarf edilmesi.
 8. İklim değişikliği, dijitalleşme, otomasyon ve küreselleşmenin-AB mevzuatı, önlem alınması yönelik politikalar, bu konular için tahsis edilmiş fonlar ve sosyal diyalog, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yoluyla-adil bir geçiş ile yönetilmesi.
 9. Sosyal haklara, çalışanların haklarına ve sendikal haklara riayetin tam olarak sağlanabilmesinin gerçekleştirilmesi için tek bir pazara dair gerekli özenin gösterilmesi, tedarik zinciri ile ilgili rekabet kanunu, şirketler kanununa dair reform yapılması ve yeni mevzuatın oluşturulması.
 10. Çalışanların işyeri düzeyindeki katılımı, ekonominin değişimi ve yeniden yapılandırılmasına dâhil olmasını geliştirmek için bilgi paylaşımı, istişare, yönetim düzeyi ve Avrupa Çalışma Konseyi’ne ilişkin AB mevzuatına yönelik reform.
 11. Güvencesiz ve belirsiz istihdamın azaltılması, çalışanların haklarının kapsamının genişletilmesi ve yeni çalışma biçimlerinin korunması, ücretlerde ‘düşüşün’ ve sosyal haklarda ‘gerilemenin’ durdurulması ve işçilerin daha adil bir şekilde hareketliliği, eşit muamele görmesi için AB yasal çerçevesinin geleceğinin şekillendirilmesi;
 12. Yaşam boyu öğrenme ve eğitim hakkının AB mevzuat girişimiyle herkes için gerçekleştirilmesinin sağlanması;
 13. Göç, küreselleşme, uluslararası ticaret, dış ve komşuluk politikaları için adil ve sürdürülebilir bir şekilde Avrupa gündeminde yer alması ve 2030 Avrupa Gündeminde, ILO Sözleşmeleri dâhil diğer BM Anlaşma ve araçlarında tam olarak uygulanabilmesinin inşa edilebilmesi için eylemlerin arttırılması.

https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2019-05/EN%20-%20Manifesto%20-%20Finale.pdf

 

ITUC ETUC