Image Map

DİSK, KANAL İSTANBUL PROJESİ ÇED RAPORUNUN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

DİSK, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dava açarak Kanal İstanbul Projesinin ÇED Raporu hakkında verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Kanal İstanbul projesinin ekolojik, kültürel, ekonomik ve kamusal yarar açısından taşıdığı yaşamsal tehditlerin bir bir sıralandığı dava dilekçesinde, ÇED raporu hazırlanırken halkın katılımının ve kurum, kuruluş, yurttaş itirazlarının yok sayıldığı vurgulandı.

DİSK Genel Kurulunda kabul edilen karar tasarısındaki, “…DİSK, ekolojik bir felaketin ve iklim değişikliğinin toplumsal yaşamı derinden etkilediğinin bilinciyle, emekçiler için insanca bir çalışma ortamı ve yaşam talebinin insanca yaşanacak bir çevre olmadan mümkün olmadığının altını çiziyor” ifadesine yer verilen dava dilekçesinde, Kanal İstanbul Projesi vb. çevre felaketine yol açacak uygulamalara karşı dava açmak dahil her türlü hukuksal girişimde bulunması için yönetim kuruluna yetki verildiği ifade edildi.

Dava dilekçesinin sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:

“Başta uluslararası hukuk ve sözleşmeleri, anayasa ve ulusal mevzuat olmak üzere, kamu yararına, bilim, teknik ve şehircilik ilkelerine ve iklim değişikliği kriterlerine aykırı olarak, bilimsel teknik ilke ve standartlar esas alınmadan, fizibilitesi dahi yapılmadan ortaya atılan ÇED raporları, gerek kapsam ve içerik gerekse usul ve yaklaşım olarak kabul edilemez”

DİSK’in dilekçesinde bu görüşler ve saptamalar doğrultusunda “ÇED Olumlu” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

 

ITUC ETUC