Image Map

Tüm kamu işçilerine kadro ve insanca yaşanabilir ücret

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri hükümet, kamu işveren sendikaları (TÜHİS) ile Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları arasında devam etmektedir.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sadece kamu işçilerini ve onların ailelerini değil genel olarak tüm işçileri ve ücret düzeyini etkileyen önemli bir pazarlık sürecidir. İşçi sınıfı açısından yaşamsal öneme sahip bu pazarlık süreci ve protokol ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

İlk olarak belirtmek isteriz ki, kamu çerçeve protokolü görüşmelerine ilişkin olarak hükümet ya da kamu işveren sendikaları tarafından konfederasyonumuz DİSK’e bir davet bugüne kadar gelmemiştir. Görüşmelere işçi konfederasyonları adına Türk-İş ve Hak-iş katılmaktadır.

Geçmiş dönemlerde sendikalar ve idareler açısından yasal bağlayıcılığı olmayan kamu çerçeve protokolü, her ne kadar Anayasal açıdan tartışmalı bir düzenleme olsa da 2018 yılında yapılan yasal değişiklik sonrası, taraflar açısından hukuki bağlayıcılığı olan metinler haline dönüşmüştür.

2018 yılı öncesine kadar merkezi kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olan sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında sürdürülen bu görüşmeler 2018 yılında yapılan yasal değişiklikle merkezi idarelerle sınırlı olmayan ve herhangi bir yetki şartı aranmaksızın işçi konfederasyonları, hükümet ve kamu işveren sendikaları arasında imzalanabilecek daha geniş bir kapsama dönüşmüştür.

Bu yasal düzenlemeye rağmen kamu çerçeve protokolü görüşmelerindeki işleyiş ne yazık ki değişmemiştir. İşçi konfederasyonları açısından muhataplık, merkezi idarelerde yetkili olan sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonlarla sınırlı tutulmaya devam etmiştir.  Kaldı ki, 6356 sayılı Kanunun Ek Madde-2 hükmüne göre bu protokoller, sadece merkezi kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamamakta, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Konfederasyonumuz üyesi sendikalarımız, birçok belediye ve belediye şirketinde yetkilidir ve yüzlerce toplu iş sözleşmesinin tarafıdır. Sadece bu durum bile kamu çerçeve protokolü görüşmelerinin yasanın öngördüğü kapsamdan uzak ve anti demokratik bir yapıda sürdüğünü gözler önüne sermektedir.

Konfederasyonumuz DİSK’in temel yaklaşımı; kamu çerçeve protokollerinin kamuda azami değil asgari düzeyde hakların belirlenmesi noktasında bağlayıcı metinler olmasıdır. DİSK’in sendikaların grev ve toplu iş sözleşmesi haklarını ortadan kaldıracak nitelikte imzalanacak çerçeve protokollerin oluşturulmasına esastan itirazı vardır. Bu nedenle imzalanacak çerçeve protokollerinde belirlenen hakların asgari düzeyde olduğu mutlaka belirtilmeli ve sendikaların grevli toplu iş sözleşmesi haklarını ortadan kaldıracak herhangi bir metne işçi konfederasyonlarının imza atmamasını önemle vurgulamaktadır. DİSK, her türlü toplu pazarlık sürecinin grev hakkıyla birlikte mümkün olduğu görüşündedir.

DİSK, kamu çerçeve protokolü görüşmelerini yakinen takip etmektedir. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Hükümete ve TÜHİS’e verilen ortak teklifi yeterli bulmamakla beraber önemsemektedir. Toplu pazarlık aşamasında son teklifin verildiğini, bu aşamadan sonra işçi tarafının taleplerinin kabul görmediği durumda grev hakkının kullanılması gerektiği görüşündedir. DİSK, çerçeve protokolü görüşmelerine ilişkin olarak bugüne kadar yapılan her türlü eksikliği bir kenara bırakarak, işçi sınıfının hak ve taleplerini geliştirmek için tüm işçi konfederasyonları ile ortak bir mücadeleyi örgütlemeye hazır olduğunu ilan eder.

Bugün kamu işçilerinin ana talepleri bellidir:

 • Kamu işçileri insanca yaşamaya yetecek bir ücret talep etmektedir.
 • Ücret zamları resmi enflasyon verilerine göre değil, temel ihtiyaç mallarındaki enflasyon artışı ve milli gelirdeki büyüme göz önünde bulundurularak refah payları ilave edilmelidir. Ücret zamlarının asgari ücrete gelen zam oranlarının altında kalması durumunda aradaki fark tüm ücretlere ilave edilmelidir.
 • Aynı işi yapıp farklı ücret alınması sorunu çözülmeli eşit işe eşit ücret kamuda temel bir ücret politikası haline getirilmelidir.
 • İşçilerin görev ve unvan tanımları yapılmalı, işçilere görevleri dışında iş yaptırılmamalıdır.
 • Taşerondan geçiş yapan işçiler ile eski işçiler arasında farklı uygulamalar sona ermeli tüm işçiler eşit haklara sahip olmalıdır.
 • Belediye ve il özel idarelerde taşerondan geçiş yapan işçilere uygulanan ayrımcılık sona erdirilmeli ve tüm işçiler belediyeler ve il özel idareleri bünyesinde kadroya geçirilmelidir.
 • Kamuda çalışan tüm işçilere belediye şirketi, il özel idare şirketi ayrımı yapılmaksızın 52 günlük ilave tediye ödemesi verilmelidir.
 • KİT’lerde halen devam eden taşeron uygulamasına derhal son verilmeli ve buradaki tüm işçiler kadroya geçirilmelidir.
 • Kamuda çalışan tüm işçilerin kıdem tazminatı gün sayısı yasal kıdem tazminatı tavanından az olmamak üzere belirlenmelidir.
 • Ayrımsız olarak tüm kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi 40 saat ile sınırlandırılmalıdır.
 • Gelir vergisi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranında artırılmalı ve vergi istisnası sonrası ücretlilerde ilk vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir. Vergi tarife dilim artışları nedeniyle yüzde 10’un üzerinde oluşabilecek vergiler kamu işvereni tarafından ödenmelidir.

DİSK, kamu işçilerinin taleplerini elde etmesi için tüm işçi konfederasyonları ile birleşik ve ortak bir mücadeleyi sürdürmeye hazır olduğunu bir kez daha ilan eder.

BirGün

Aydınlık

ITUC ETUC