Image Map

Dilim dilim soygun sürüyor, vergide adaletsizlik büyüyor!

  • Gelir vergisi tarife dilimlerinin düşük belirlenmesi sonucunda 2024 yılı içinde işçi sınıfı yine gelir kaybına uğrayacak.
  • Vergide adalet için hazırladığımız kanun teklifi TBMM’den oybirliği ile geçirilmelidir.

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği” başlığında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi.

Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen işçilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır.

2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 için ilk vergi dilimi 110.000 TL olarak saptandı. Yeniden değerleme oranına göre olması gereken ilk vergi tarife dilimi ile mevcut ilk vergi tarife dilimi arasında 178 bin 571 TL’lik bir fark oluştu.

Pek çok ücretli asgari ücret civarında bir ücretle çalışırken ilk vergi tarife diliminin asgari ücret kadar artırılmaması ücretlerin daha erken yüksek oranlarda vergilendirilmesine yol açıyor. 2000 yılında 2 bin 500 TL olan en düşük vergi tarife dilimi asgari ücret artışı kadar yükseltilseydi 2024’te 438 bin TL’yi aşacaktı. Böylece 2024’te 110 bin TL olarak uygulanacak olan ilk vergi tarife dilimi ile olması gereken arasındaki fark 328 bin TL’yi aştı. En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda asgari ücretliler ve tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başlayacak.

Böylece işçiler büyük kayıplar yaşayacak ve yıl içinde ciddi gelir kayıplarına uğrayacaklar. Yüksek enflasyonun kemirdiği alım gücümüzü bir de vergi tarife dilimleri kemirecek.

Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir.

Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır.

Türkiye’de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır.

DİSK olarak yıllardır sürdürdüğümüz “Vergide Adalet” mücadelemiz doğrultusunda bir yasa tasarısı hazırladık ve TBMM’ye sunduk. Bu yasa tasarısı önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecektir.

“Vergide Adalet” için hazırladığımız kanun teklifinin tüm vekillerin oybirliğiyle TBMM’den geçmesi için çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz.

İşçi sınıfının gözü kulağı TBMM’de iken DİSK olarak hem mecliste hem meydanlarda bu sürece müdahil olacağız.

Vergide adaleti, gelirde adaleti, ülkede adaleti kazanacağız!

Direne direne kazanacağız!

ITUC ETUC