Image Map

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

DİSK Başkanlar Kurulu 17 Mart 2006 Cumartesi günü toplandı. Toplantının ardından çıkarılan Sonuç Bildirgesi…

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

17 Mart 2006

DİSK Başkanlar Kurulu 17 Mart 2006 Cuma günü Konfederasyonumuz Genel Merkezi’nde toplanarak ülkemizi ve çalışanları ilgilendiren bazı temel konuları ele almıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki görüşlerin kamuoyuna aktarılması benimsenmiştir:

1.  Ülkemizin ve çalışanların karşı karşıya olduğu sorunlar ağırlaşmaktadır. Ekonomik ve sosyal alandaki uygulamalar halkın büyük çoğunluğunun aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. İşsizlik ve yoksulluk çözüm bekleyen ana sorunlar olarak durmaktadır. Sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarda da görüldüğü gibi AKP hükümeti sosyal devleti tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu koşullarda emekçilerin ortak ve birlikte mücadelesi büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan önümüzdeki 1 Mayıs’ın merkezi alanlarda kararlı, coşkulu ve kitlesel olarak kutlanması için gereken çaba gösterilecektir. Bu 1 Mayıs’ta sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması, emperyalizme karşı mücadele ve barış, temsilde adaletin sağlanması için demokratik bir seçim sistemi,  yoksulluk ve adaletsizliğe karşı mücadele temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedef ve ilkelerde buluşan bütün emek ve meslek örgütleriyle, demokratik örgütlerle ve diğer örgütlerle ortak bir çalışma yürütülmeye çalışılacaktır. Bu yıl 1 Mayıs’ın bir başka önemi, 1 Mayıs 1976’nın 30. yıldönümü olmasıdır. 1 Mayıs 1976, DİSK’in öncülüğünde 1 Mayıs’ın ilk kez kitlesel olarak kutlandığı tarihtir. Bu açıdan bu 30. yılda 1 Mayıs’ı büyük bir coşku, heyecan ve mücadele kararlılığıyla en kitlesel şekilde kutlamak için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca önümüzdeki yıl, 1977 Katliamının 30. yılında, kaybettiklerimiz anısına 1 Mayıs’ın Taksim alanında yapılması için şimdiden kararlı bir çalışma başlatılacaktır.

2. AKP Hükümeti, ekonomi yönetimini IMF direktifleri doğrultusunda sürdürmektedir. Uygulanan programın en önemli unsurlarından biri sosyal güvenlik alanında yapılmak istenen değişikliklerdir. Emeklilik yaşını arttırmak, emekli aylıklarını azaltmak, sağlıkta ise sağlığın kamusal niteliğini tümüyle ortadan kaldırarak serbest piyasa koşullarını egemen kılmak “sosyal güvenlik reformu”nun temel bileşenleridir. Çalışanlar bu pakete karşı muhalefetini sürdürmektedir. Sağlık sisteminin tamamen çökmesi anlamına gelecek, emekliliği bir hak olmaktan çıkaracak bu değişiklik tasarısı Meclis gündeminden geri çekilmelidir. Bütün halkı ilgilendiren bu konuda halk oyuna başvurulmalıdır. Bu bakımdan DİSK, KESK ve TTB tarafından 27 Mart R11; 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenen referandum en etkin şekilde uygulanmalı, bütün halkımız referanduma davet edilmelidir. DİSK bu konuda en etkin çabayı sergileyecektir.

3. Ülkemizde sendikal haklar önündeki engeller halen bütün ağırlığıyla sürmektedir. AB ilişkileri çerçevesinde çeşitli alanlarda reformlar yapılmış olmasına rağmen, çalışma hayatı hala 12 Eylül yöneticileri tarafından çıkarılan antidemokratik yasalarla yönetilmektedir. AB müzakere süreci ile birlikte sendikal haklar temel siyasi kriterler arasında sayılmaktadır, ayrıca ILO yıllardır olduğu gibi geçtiğimiz yıl da  çalışma hayatını düzenleyen 2821 ve 2822 sayılı yasaların temel hükümlerinin 87 ve 98 sayılı ILO Sözleşmeleri’ne aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu koşullarda Hükümetin konuyu daha fazla ertelemesi veya tarafların uzlaşmasına bırakması asla kabul edilemez. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2821 sayılı yasa ile ilgili hazırlanan değişiklik taslağı taraflara iletilmiştir ancak 2822 sayılı yasa ile ilgili taslak henüz hazırlanmamıştır. Bu iki taslak bir an önce hazırlanarak birlikte ele alınmalıdır. DİSK’in bu konudaki yaklaşımı açık ve nettir. Bu yasalardaki sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev özgürlüğünü engelleyen maddeler kaldırılmalı; notersiz, barajsız, yetki uyuşmazlıklarının çözümünde referanduma dayalı, çok düzeyli toplu pazarlık sistemine olanak veren bir çalışma ilişkileri sistemi oluşturulmalıdır. işverenlerin engellemeleri ve diğer örgütlerin ikircikli tutumları bu alandaki yapılması gereken değişikliklerin yapılmamasının gerekçesi olamaz. DİSK acil ve somut bir adım atılmadıkça, yasa değişiklikleri ile ilgili taslaklar taraflara iletilip hızla sonuçlandırılmadıkça, bu konu ile ilgili proje vb. gibi diğer çalışmalara ilgisiz kalacaktır.

4. Solda yenilenme amaçlı toplantılar bir süredir devam etmektedir. Bu konu ile ilgili belirli kesimler tarafından ortaya atılan spekülasyonlara karşı şu açıklamayı yapmayı uygun görmekteyiz: Bu toplantılar 14-15 Ekim 2005 tarihlerindeki Bolu toplantısı ile başlamıştır. Bunun ardından 10 Aralık 2005 tarihinde İstanbul’da Dedeman Oteli’nde geniş katılımlı bir başka toplantı yapılmıştır. Bu iki toplantı DİSK tarafından düzenlenmiştir. Başkanlar Kurulu kararı gereği DİSK’in kolaylaştırıcı rolü burada bitmiş ve bir platforma devredilmiştir. Bundan sonraki süreç bir platform tarafından  yürütülmektedir. Çeşitli kentlerde yapılan bölge toplantıları DİSK tarafından değil “10 Aralık Platformu” adı altında çeşitli kesimlerden bireylerin katılımıyla oluşturulan bir platform tarafından düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda aktif olarak görev alan herkes bireysel siyasal tercihleri doğrultusunda hareket etmektedir. Siyaset herkesin özgürce  kullanacağı temel bir haktır. DİSK’in 10 Aralık Platformu tarafından düzenlenen toplantılarla kurumsal bir ilişkisi yoktur. DİSK her zaman olduğu gibi devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız kalmaya devam edecektir, yine DİSK her zaman olduğu sendikal örgüt olma bilinciyle, toplumsal muhalefetin yükseltilmesi ve solun iktidarı birliği ve bütünleşmesi için gereken desteği ve katkıyı vermeye devam edecektir.

ITUC ETUC