Image Map

Toplu İş Sözleşmesi Kanun Önerisi

(DİSK ÖNERİSİ)

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV KANUNU TASARI TASLAĞI

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ

MADDE 1– Bu kanunun amacı,  işçilerin ve işverenlerin, karşılıklı olarak, ekonomik ve sosyal durumlarını ve  çalışma koşullarını, bağıtlayacakları toplu iş sözleşmeleri yoluyla düzenleme, işçilerin toplu pazarlık ve grev haklarını , bu hakların özüne uygun biçimde kullanabilmelerini sağlayacak yol ve yöntemleri belirlemektir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE İÇERİĞİ

MADDE 2- Toplu iş sözleşmesi, bir işyerinde çalışan işçilerin hizmet akitlerinin yapılması, kapsamı ve sona ermesinden, işyerindeki çalışma koşullarının belirlenmesine, işçiler ve işveren arasındaki ekonomik ilişkilerin, karşılıklı borç ve yükümlülüklerin saptanmasına,  sözleşmenin uygulanmasından , denetim ve uyuşmazlıkları çözüm yollarını düzenleyen hükümlere, istihdam politikalarından, çevre kirliliğine, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden, işçilerin sosyal yaşam olanaklarının yaratılmasına kadar, tüm alanlarda düzenlemeleri kapsayan ve üyelerini temsilen işçi sendikası veya sendikaları ile  sendika üyesi olmayan işveren veya işveren sendikası  arasında bağıtlanan  bir sözleşmedir.

Toplu iş sözleşmelerine, temel insan haklarına , demokrasiye  ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı hükümler konulamaz.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE DÜZEYİ

MADDE 3- Bir toplu iş sözleşmesi, bir işverene ait, aynı işkolundaki bir veya birden çok işyerini kapsayabileceği gibi, aynı işkolundaki tüm işyerlerini de kapsayabilir.

Bir işyerinde veya işkolunda aynı dönem için, aynı düzeyde birden çok toplu iş sözleşmesi yapılamaz.

İşkolu toplu iş sözleşmesinde, işkolundaki farklı sektörlerin, farklı ölçekteki işyerlerinin özellikleri gözönünde bulundurulur.

İşyeri düzeyinde bağıtlanan bir sözleşme, işkolu sözleşmesindeki hükümlerden daha düşük hükümler içeremez.

Birden çok işyeri ya da işletmeyi içine alan grup toplu iş sözleşmesi, konfederasyon düzeyinde çerçeve R11; ilke sözleşmesi gibi farklı düzeylerde toplu iş sözleşmesi yapılması, aynı işkolundaki işçi sendikaları ile işveren sendikaları; işçi sendikaları konfederasyonları ile işveren sendikaları konfederasyonlarının anlaşması ile olanaklıdır.        

ŞEKİL

MADDE 4- Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli sayılmaz.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ

MADDE 5- Hizmet akitleri, toplu iş sözleşmelerine aykırı olamaz. Hizmet akdinin, toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Ancak, hizmet akdinin işçi lehindeki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Hizmet akdinde düzenlenmeyen konularda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır.

Her ne sebeple olursa olsun, sona eren toplu iş sözleşmesinin  tüm hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak devam eder.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE BİTİMİ

MADDE 6- İşyeri toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve 3 yıldan uzun süreli olamaz. Ancak, faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az olabilir. Şu kadar ki, işin bitmemesi durumunda, bu sözleşmeler bir yılın sonuna kadar uygulanır.

Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, süresinden önce sona erdirilemez ve/veya değiştirilemez..

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitiminden önceki altmış gün içinde yeni sözleşme için yetki işlemlerine başlanabilir.

İşkolu toplu iş sözleşmeleri üç yıllık süre için bağıtlanır. Ancak, işkolu sözleşmesinin tarafları, bu üç yıllık süre içerisinde, ücret zamlarını, işkolu  sözleşmelerinde belirlenen esaslara göre ve birer yıllık aralarla görüşerek karara bağlarlar.

TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

MADDE 7- Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi veya infisahı ya da faaliyetten men edilmiş olması veyahut toplu iş sözleşmesinin yetkisinin alındığı ya da toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi, işyerinin veya bir bölümünün devri veya intikali toplu iş sözleşmesi yetkisini ve o işyerinde bağıtlanmış toplu iş sözleşmesini sona erdirmez. Sözleşme yetkisinin kesinleştiği tarihte, bir işveren sendikasına üye bulunan bir işverenin, o sendika ile daha sonra herhangi bir nedenle üyelik ilişkisi sona erse dahi, söz konusu işveren, o yetki ve o yetkinin sonuçları ile bağlı kalır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA

MADDE 8- İşkolu toplu iş sözleşmesinden , üyelik koşulu aranmaksızın o işkolunda çalışan bütün işçiler yararlanır.

İşyeri toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar. Taraf sendikanın üyesi olmayan işçiler yararlanamaz. Ancak, taraf sendikaya üye olmayan ve  toplu iş sözleşmesinden yararlanmak isteyen işçiler, taraf sendikanın tüzüklerinde belirtilen tüm üyelik ödentilerini ödemekle yükümlüdür.

İşyeri toplu iş sözleşmesinin bağıtlandığı tarihten önce, taraf işçi sendikasına  üye olanlar, toplu sözleşmeden , üye oldukları tarihten itibaren, daha sonra üye olanlar ise, üyeliklerinin  taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

YETKİ

MADDE 9- Bir işyerinde  işyeri düzeyinde veya bir işkolunda işkolu düzeyinde bir toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi, işyeri veya işyerlerinde veya işkolunda yetkili olmaya bağlıdır.

A- İŞYERİ YETKİSİ
Bir veya birden fazla işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi sendikası, o işyeri veya işyerlerinde çalışan üyelerini temsilen,  işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyerlerini, sendika üyesi olmayan bir işveren ise, kendi işyeri veya işyerlerini kapsamak üzere işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

Bir işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden ve işyeri düzeyinde bir toplu iş sözleşmesi  bağıtlamak isteyen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bir yazıyla başvurarak, üyeleri adına toplu sözleşme yapmak üzere kendisine yetki verilmesini ister.

Bakanlık bu başvuruyu, başvuru tarihinden itibaren üç işgünü içinde, o işyerinin kurulu bulunduğu  işkolunda kurulu bulunan diğer işçi sendikalarına , sendika üyesi olmayan işverene veya işveren sendikasına yazıyla bildirir.

Bu bildirimi alanların her biri, yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç işgünü içinde, bu yetki istemine karşı itirazları olduğunu işyerinin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne  bildirmezlerse, sendikanın yetkisi kesinleşir.  Bu duru
mda, yetki talebinde bulunan sendikaya  yetki belgesi verilir.

B-İŞKOLU YETKİSİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  üç yılda bir Ocak ayının 15. gününde, her işkolundaki işkolu toplu iş sözleşmesi kurulunda yer alacak sendikaları ve sendikaların bu kurullarda yer alacak temsilci sayısını ilan eder.

İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulları on üyeden oluşur. Her sendikanın İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulunda yer alacak üye sayısı, sendikaların, işkolu yetkisinin belirleneceği yılın Ocak  ayının birinci günü   itibariyle  toplu iş sözleşmesi bağıtladıkları işyerlerindeki toplam işçi sayısının, o işkolunda toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış işyerlerindeki toplam işçi sayısına oranlanmasıyla belirlenir.

YETKİ İTİRAZI

MADDE 10

A- İŞYERİ YETKİ İTİRAZI VE REFERANDUM

Bu Kanunun 9. Maddesinin (A) bendinde belirtilen itiraz süresi içinde, herhangi bir itiraz vaki olduğunda, Bakanlık, üç işgününün bitimini takip eden 15 gün içinde, işyerinde bir referandum yapar. Bakanlık işyerinde  yapacağı referandumun  tarih ve saatini tespit ederek yetki başvurusunda bulunan sendika, işveren ve  itiraz edenlere bir yazıyla bildirir.

Referandumla ilgili hazırlıklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Referandum için gerekli olan her türlü araç ve gereçler Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilir.

Referandum esnasındaki  resmi görevlilere ödenecek ücretler ve yapılacak masraflar itiraz eden taraflarca karşılanır. İtiraz eden taraf, itiraz başvurusu ile birlikte yukarıda belirlenen giderleri yatırmaması halinde, itiraz başvurusu geçersiz sayılır.

Yapılacak Referanduma işçi sayısının yetki başvurusu tarihinde işyerinde çalışan işçiler katılırlar. Yapılacak oylamaya işveren vekilleri katılamaz. İşveren, referandum tarihinde, işçilerin referanduma katılmasını, oy kullanmasını engelleyici uygulamalarda bulunamaz.

Referandum sonucunda, işyerinde çalışan işçilerin yarıdan oyunu alan sendika yetkili sendika olarak belirlenir.  Referanduma ikiden fazla sendikanın katılması ve ilk oylamada hiçbir sendikanın yarıdan fazla oy sağlayamaması halinde, aynı gün içinde, en çok oy alan iki sendikanın katılacağı ikinci tur oylamaya geçilir.

İlan edilen sonuçlara göre, yetkili olma koşulunu sağlayan sendikaya  Bölge Müdürlüğü tarafından yetki belgesi verilir.

Referandumda uyulacak usul ve esaslar, gizli oy açık sayım esası gözetilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, konfederasyonların  görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Referandum sonuçlarına, oylamanın yapıldığı tarihten itibaren 3 işgünü içinde, işyerinin bulunduğu yer itibariyle yetkili iş mahkemesinde itiraz olunabilir. Mahkeme, itirazı, 6 işgünü içinde, evrak üzerinden  kesin olarak karara bağlar.

B- İŞKOLU YETKİSİNE İTİRAZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen işkolu toplu iş sözleşmesi kurulunda yer alan sendikalar ve üye sayılarına, o işkolunda kurulu sendikalar, kendileri yönünden 15 gün içinde  Ankara İş Mahkemelerinde itiraz edebilir. Mahkeme, bir işkolu yetkisine yapılan tüm itirazları birleştirilerek Bakanlık kayıtları üzerinde yapılacak keşif icrası neticesinde 30 gün içerisinde karara bağlar. Kararın temyizi halinde, Yargıtay bu talebi 15 gün içinde  kesin olarak karar bağlar.

Referandum sonuçlarına göre yetkili olan sendikaya , oylama sonuçlarına süresi içinde itiraz edilmemişse veya itiraz mahkemece reddedilmişse, Bakanlıkça bir yetki belgesi verilir.

TOPLU GÖRÜŞMELER

MADDE 11-

A) İŞYERİ DÜZEYİNDE ÇAĞRI VE GÖRÜŞME USULU

işyeri düzeyindeki yetki belgesini alan işçi sendikası, toplu sözleşme yapmak istediği işvereni, yetki belgesini aldığı tarihten itibaren onbeş gün toplu görüşmeye çağırır; bu çağrıda, yapılacak toplantının  yeri, günü ve saati belirtilir. Çağrıya toplu sözleşme teklif tasarısı da  eklenir.  Belirtilen bu yer, gün ve saat karşı taraf için uygun olmazsa, taraflar, yapılacak toplantının yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak tespit ederler.

Taraflar toplu görüşmenin başlayacağı yer , gün ve saat üzerinde anlaşamazlar veya tespit olunan günde, işveren toplantıya katılmazsa, uyuşmazlık doğmuş sayılır.

Taraflar toplu görüşmelerinin başlamasından itibaren 30 gün içinde anlaşmaya varamamışsa, uyuşmazlık  doğmuş sayılır.

Uyuşmazlık tarihi   taraf sendika tarafından altı iş günü içerisinde Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

Toplu görüşme sonunda bir anlaşmaya varılmışsa, anlaşma konularını içeren ve beş nüshadan oluşan bir anlaşma tutanağı düzenlenir ve taraf temsilcilerince imzalanır.

Beşer nüsha olarak düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi  metninin üç  nüshası imza tarihinden itibaren onbeş işgünü işçi sendikası tarafından  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne tevdi edilir. Bölge Müdürlüğü bu sözleşmelerin bir nüshasını Bakanlığa,   bir nüshasını da Devlet İstatistik Enstitüsüne göndedir.

B- İŞKOLU DÜZEYİNDE ÇAĞRI VE GÖRÜŞME USULÜ:

İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulunun sözleşme taslağını karara bağlamasından sonra,  o işkolunda kurulu varsa  işveren sendikalarına, yoksa o işkolunda işyeri toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış olan en çok işçi çalıştıran 10 işverene yer, gün ve saat belirtmek suretiyle  görüşme çağrısı yapar. Çağrıya, işkolu toplu iş sözleşmesi taslağı eklenir. Çağrının işveren sendikalarına  tebliğinden itibaren 15  gün içinde toplu görüşmeye başlanır.

Bu süre içinde toplu görüşmeye başlanmazsa veya başlanıp ta anlaşma sağlanamazsa veya  uzlaştırma çabaları sonuç vermezse, İşkolu Toplu İş Sözleşmesi Kurulu o iş kolu için grev kararı alabilir.

MADDE 12- UZLAŞTIRMA

Taraflar aralarında anlaşmak suretiyle, uyuşmazlığı, seçecekleri bir arabulucu veya arabulucu heyetine intikal ettirebilirler. Arabulucu veya arabulucu heyeti 15 gün içinde taraflara uzlaştırma önerilerini önerisini ulaştırır. Bu süre içerisinde işçi sendikası grev kararı alamaz ve uygulayamaz.

Arabulucu önerisinin taraflarca kabul edilmemesi veya  üzerinde görüşmelere devam edilmesi yolunda bir karar alınmaması halinde işçi sendikası grev kararı alabilir ve uygulayabilir.

İKİNCİ KISIM

GREV

GREVİN TANIMI

MADDE 13- İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir işkolunda, bir veya birden çok işyerinde, faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak veyahut toplu sözleşmelerden kaynaklanan haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakmalarına grev denir.

GREV KARARI VE UYGULANMASI

MADDE 14

Bir toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çıkan menfaat uyuşmazlığında ; Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından,  yorumundan çıkan hak uyuşmazlıklarında; İşçilerin genel, toplumsal hak ve menfaatlerini ilgilendiren konularda  t
ar
af işçi sendikasınca grev kararı alınabilir. Alınan bu grev kararı işverene ve Bölge Müdürlüğüne bildirilir ve işyerinde ilan edilir.

Grev kararı işyerlerinde  ilan edildiği tarihten bir gün sonra uygulanmaya başlanabilir. Ancak, uyuşmazlık tarihinden itibaren bir yıl içerisinde grev kararı almayan veya alınan grev kararını uygulamayan sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi düşer.

İşkolu ve İşletme toplu iş sözleşmeleri söz konusu olduğunda grev, işkolunun ve işletmenin tamamında uygulanabileceği gibi, işkolu ve işletme kapsamındaki işyerlerinin biri veya bir kısmında, farklı tarihlerde  uygulanabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GREV YASAKLARI

MADDE 15- Aşağıdaki işlerde ve yerlerde grev yapılamaz.

1-Can ve mal kurtarma işlerinde, acil sağlık hizmetlerinde,

2-Cenaze ve tekfin işlerinde, mezarlıklarda,

GREV YASAKLARINDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 17

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında uyuşmazlık çıktığında, taraflardan her biri, bu kanunun 11.maddesinde belirtilen tutanakların düzenlendiği veya 12.maddesinde sözü edilen raporun kendisine ulaştığı tarihten itibaren 6 işgünü( 10 gün olabilir) içinde , uyuşmazlık konularını, belgeleriyle birlikte Yüksek Hakem Kuruluna  intikal ettirir. Yüksek Hakem Kurulu’nun çözüme kavuşturduğu uyuşmazlık konuları ile tarafların daha önce anlaşarak tutanağa bağladıkları konular, Yüksek Hakem Kurulu tarafından bir araya getirilir. Toplu İş Sözleşmesi hükmünde olan bu belgenin birer nüshası taraflara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, işyerinin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilir.

YÜKSEK HAKEM KURULU

MADDE 18
Yüksek Hakem Kurulu Yargıtay’ın iş davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında,

1- Bakanlar Kurulunca, bakanlar bünyesi dışında işçi ve işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan ve siyasi parti organlarında görevli bulunmayan ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından seçilecek bir üye,

2- Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından YÖK tarafından seçilecek bir üye,

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü,

4- Uyuşmazlığın tarafı  işçi ve işveren sendikasını temsil edecek işçi ve işveren sendikaları Konfederasyonlarının seçecekleri ikişer daimi üyeden oluşur. Uyuşmazlığın tarafı sendikanın bir konfederasyona, işverenin işveren sendikasına  üye olmaması  halinde, Yüksek Hakem Kuruluna bunların seçtiği,  daimi konfederasyon üyesi katılır.

Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler, bu üyeler yeniden seçilebilirler. Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak üyelerin seçilmesi her seçim döneminden üç ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilgili makam ve kuruluşlardan istenir.

Yüksek Hakem Kurulu, başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı iş günü içinde, üyelerinin tamamının katılmasıyla toplanır. Ancak başkan hariç üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerini aynı gruptan yedek başkan veya yedek üyelerden biri alır.

Kurul, uyuşmazlığı evrak üzerinden inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu yönleri ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında HUMK’un tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır.

Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşit ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

Kurul kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Kurulun yazışma ve uzmanlık hizmetlerini yürütmek üzere kurul başkanlığına bağlı olarak bir genel sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, başkanın teklifi üzerine genel usullere göre atanır.

Kurulun istemi üzerine Başbakanlıkça, yeteri kadar raportör ve uzman atanır ve ihtiyaca göre görevlendirilir. Ancak işçi veya işveren sendika ve konfederasyonlarında çalışmakta olanlar raportör ve uzman olarak görevlendirilemezler.

GREV OYLAMASI

MADDE 19

Bir grevin bir işyerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını, grev kararının ilan edildiği tarihte, o işyerinde çalışan işçilerin en az üçte biri grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren üç işgünü içinde işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurursa, o işyerinde grev oylaması yapılır.

Grev oylamasında, grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına karar verirse o işyerinde grev uygulanmaz.

Grev oylaması, bu konudaki istemin yapılmasından başlayarak 6 iş günü içinde iş saatleri dışında ilgili Bölge Müdürünün tespit edeceği yer ve saatte ve onun görevlendireceği memurların  gözetimi altında, gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Oylamaya itirazlar, oylama gününden itibaren üç iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu iş mahkemesine yapılır. Bu itirazlar , üç iş günü içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

Grev oylamasının sonucunda, işçilerin grevin uygulanmamasına karar vermesi halinde taraflar onbeş gün içinde anlaşamazlar veya uyuşmazlığı özel hakeme intikal ettiremezlerse, uyuşmazlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından re’sen YHK’na intikal ettirilir. YHK’nun kararı toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

GREVE KATILMAYACAK İŞÇİLER

MADDE 20

Hiçbir şekilde üretim ve satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını, işyeri güvenliğinin, makine ve demirbaş eşyasının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını, hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak sayıda işçi , grev sırasında çalışmaya, işveren de bunları çalıştırmaya mecburdur.

Greve katılmayacak işçilerin, teknik özelliklerini ve isimlerini içeren liste, yukarıda belirtilen esaslara uygun  olarak, öncelikle, toplu görüşmenin başladığı ilk gün, taraflarca belirlenir.

Toplu görüşme için tarafların hiç biraraya gelmemesi veya grev katılmayacak işçiler konusunda anlaşamamaları durumunda , konu işyerinin bağlı bulunduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir. Bölge Müdürlüğü bu konuyu 3 işgünü içinde karara bağlar ve bu kararını taraflara gönderir. Taraflardan her biri, bu belirlemeye karşı , işyerinin bağlı bulunduğu iş mahkemesinde itiraz edebilirler. Mahkeme üç  işgünü içinde uyuşmazlığı kesin olarak karara bağlar.

BELGE GÖNDERME ZORUNLULUĞU

MADDE 21

İşçi sendikaları ve işverenler, imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinin sayı olarak kaç üyeyi kapsadığını, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden üç işgünü içinde  , birlikte düzenledikleri bir tutanağa bağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına g

ITUC ETUC