Image Map

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

20 Mart 2008 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1-) Tuzla tersanelerinde yaşanan çalışma ve yaşam koşulları tam bir insanlık dramıdır. Yasalar ve ILO standartları çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu koşulların aşılmasının yolu tersanelerde çalışma koşullarının yasal standartlara ulaştırılması ve sendikal örgütlenmenin önünün açılmasından geçmektedir. Başkanlar Kurulumuzun 27 R11; 28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği “oturma grevi” sorunun gündeme taşınmasında önemli bir adım olmuştur. Başkanlar Kurulumuzun hazırladığı ve oturma grevi sonrası GİSBİR yönetimine sunulan talepler zincirinin takipçisi olacağını ilan eder.

 

2-) SSGSS Yasa Tasarısı konusunda siyasal iktidarın dayatmaları, neoliberal küresel politikalar ve uzantısı sermaye taleplerinin sahiplenilmesinin bir göstergesidir.

 

AKP, sosyal güvenlik konusunda küresel sermaye çıkarlarını gözeten IMF ve Dünya Bankası kanalıyla yürütülen politikaların Türkiye’de yerleştirilmesi için kararlı görünmektedir.

 

Sosyal güvenlik açıkları konusunda “suça ortak” olmayan sadece işçi sınıfıdır. İşçilerin ve işverenlerin kesintileri ile oluşturulan bu kuruma tek katkı vermeyen devlettir. Ancak bu paraları toplayamayan ve yağmalattıran da siyasal iktidarlar olmuştur. Bugün de aynı oyun devam etmektedir. Sadece AKP’nin elindeki anakent belediyelerinin SSK’ya olan borçları bile, bu açığı gözler önüne sermektedir.

 

AKP, kendi elindeki belediyelerin SSK’ya borçlarını almamakta, bunu “açık” diye devlet eliyle kapatmaktadır. Bu durumu da “sosyal güvenlikteki kara delik” diye izah etmektedir. Daha sonra kendi yönetimindeki belediyeler eliyle “kömür”,”pirinç” vb. olarak sosyal devlet yerine ikame edilen “sadaka devletinin” partizancılığı yapılmaktadır. Bu yaklaşım ideolojik bir saldırıdır.

 

DİSK bu oyunun içinde olmayacaktır. En temel insan hakkı olan sağlık ve sosyal güvenlik hakkı ortadan kaldırılamaz, paralı hale getirilemez.

 

DİSK Başkanlar Kurulumuz başarıyla uygulanan ve halkın büyük desteğini alan 14 Mart 2008 Genel Uyarı Eylemi sonucunda “kısmen” de olsa yapılacak “iyileştirme girişimlerini”, tasarının genel niyet ve sonuçlarını ortadan kaldırıcı bir tesir yaratmayacağı inancındadır. 70 milyon insanımızı ilgilendiren sağlık ve emeklilik hakkını yok eden bu tasarının dayatılmasını kabul edilmez olarak değerlendirmektedir.

 

3-) Siyasal iktidarın “ekonominin iyi gittiği” aldatmacalarına karşın kriz derinleşerek sürmektedir. İşsizlik ve yoksulluk artarak devam etmektedir. Bu gidişin bir parçası olarak sendikaların TİS’lerde yaşanan tıkanıklıklara karşı sürdürdükleri grevler haklı olarak çoğalmaktadır. Öte yandan sendikalaşma mücadelesi de artmaktadır. Bu nedenle sendika tanımama karşılığı olarak işçi çıkarmalar yapılmakta ve işçi direnişleri yaygınlaşmaktadır.

 

DİSK Başkanlar Kurulumuz, süren GREV ve DİRENİŞLERLE ilgili olarak SINIF DAYANIŞMASININ güçlendirilmesi doğrultusunda bütün örgütü ve emek güçlerini bir kez daha dayanışmanın yükseltilmesine davet eder.

 

4-) 1 Mayıs 2008 Birlik R11; Mücadele R11; Dayanışma günü ülkemizde çok kritik günlerin yaşandığı bir süreçte kutlanacaktadır. Kriz yoğunlaşmakta, işsizlik, yoksulluk ve kazanılmış haklara yönelik saldırılar artmaktadır.

 

1 MAYIS EMEĞİN BAYRAMI, işçi sınıfının kazanılmış bir hakkıdır.

 

DİSK Başkanlar Kurulu, 1 MAYIS’ın en etkin ve kitlesel olarak kutlanması konusunda çalışmaların başlatılmasını, kutlamaya ilişkin olarak oluşturulan 1 MAYIS KOMİTESİ’nin gerekli görüşme ve çalışmaları başlatmasını karar altına alır.

 

5-) 13. Genel Kurulumuz’da oybirliği ile karar altına alınan DİSK YENİ DÖNEM YÖNLENDİRİCİ BELGESİ, (AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI) yaşadığımız gelişmeler karşısında gerek örgütümüzün gerekse ülkemizdeki emek ve demokrasi güçlerinin mücadele hattını doğru tanımlamaktadır. Mücadele hedeflerini ve mücadelenin ortaklaştırılmasını temel görev olarak önümüze koymuştur.

 

DİSK Başkanlar Kurulu “AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI”nın emek ve demokrasi güçlerine aktarılması ve “ortak mücadele hattının” oluşturulması için başta sol siyasal partiler olmak üzere, emek ve meslek örgütleri, basın ve köşe yazarları, sanatçı, yazar ve çizerleri kapsayan merkezi ziyaretler başlatmayı acil görev olarak belirlemiştir.

 

Aynı şekilde, tüm DİSK Bölge Temsilcilerini kendi bölge sınırları içinde bu ziyaretleri tamamlamak üzere görevlendirmiştir.

 

6-) AKP iktidarı işçilerin ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılarını ara vermeksizin sürdürmektedir. Saldırıların beklenen halkası ise, KIDEM TAZMİNATI hakkını ortadan kaldıran düzenlemelerin emekçilere dayatılmasıyla gerçekleşmektedir.

 

DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatına yönelik saldırı karşısında acil bir kampanya başlatılmasını ve DİSK Örgütlenme Koordinasyon Kurulu’nu bu çalışmayı başlatmak üzere görevlendirir.

 

7-) Zor bir süreçten geçilmektedir. Örgütümüzün bu zorlu süreci göğüsleyebilmek ve örgütsel gücünü arttırarak geliştirmek için yoğun bir çalışma sürdürmesi gerekmektedir.

 

DİSK Başkanlar Kurulu, örgütlenme, eğitim, basın R11; yayın, hukuk ve toplusözleşmelerde ortak çalışma programları oluşturulması amacıyla sendikaların ilgili dairelerini birlikte ORTAK ÇALIŞMA PROGRAMLARI oluşturma konularında görevlendirir.

 

😎 Siyasal gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. DİSK deneyim, bilgi ve tarihsel birikime sahip bir örgüttür. Siyasal çalkantılı dönemlerin son noktada kaybedeninin hep işçi sınıfı ve emekçi halkımız olduğunun bilincindedir.

 

Üst siyasal yapıda yaşanan “ekonomik kriz” ve “siyasal hesaplaşma” süreçleri yeni “denge” ve çözümlerini topluma dayatarak sürdürecektir. ABD politikaları, Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, ülkemizde sürdürülen laiklik-antilaik, özgürlükler ve hukukun siyasal nesne olarak kullanılması konuları etrafında şekillenen tartışmalar soğukkanlılıkla değerlendirilmelidir.

 

DİSK Başkanlar Kurulu bu gelişmeleri dikkate alarak bir kez daha demokrasi dışı çözümlerin karşısında olduğunu, Cumhuriyetin, laik, sosyal, hukuk devletinin, insan haklarının, özgür demokratik bir Türkiye’nin savunucusu olacağını ilan eder.

 

ITUC ETUC