Image Map

DİSK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI…

DİSK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI…

·       2010 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Bursa, Ankara ve Adana illerinde 300’ün üzerinde yönetici, temsilci ve işçinin katıldığı eğitimler düzenlendi.

 

Çalışma ortamı ve çalışma koşullarında genel ve sürekli bir iyileştirmenin temel bir bileşeni olarak iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmesi ve tutarlı bir çaba içinde geliştirilmesi, sadece çalışanların kendilerinin sağlık ve esenliği için değil, aynı zamanda yaşadığı toplumsal çevrenin esenliği ve ülkenin refahı açısından da önemli bir stratejik etmen durumundadır.

 

Sağlık ve güvenliğin sürekli geliştirildiği bir sürecin çıktıları; daha fazla tatmin duygusu, daha iyi ürün ve hizmetin üretilmesi ve toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesidir. Daha başka bir değişle, çalışanların sağlık ve esenlik içinde olmaları bir bütün olarak sosyo-ekonomik gelişmenin sürdürülmesinin ve refahın olmazsa olmaz önemdeki faktörüdür.

 

Ne yazık ki, ülkemizin bu alanda sicilinin oldukça bozuk bir durumda olduğu herkesin malumudur. Yıllık ortalama 80 bin iş kazası yaşanmakta ve 1200 civarında insan yaşamını yitirmektedir. Meslek hastalığı vakası mevcut çalışan nüfusun binde 4 ila 12’si arasında hesaplandığında 40 bin ila 140 bin arasında meslek hastalığı vakası beklenmesi gerekirken yıllık ortalama 600 civarlarında gerçekleşmekte ve bu durum bilindiği halde sorunun çözümüne dönük hiçbir ciddi adımın atılmadığı da tarafımızdan bilinmektedir.

 

Bu amaçla Konfederasyonumuz iş sağlığı ve güvenliği alanında uzun vadeli bir çalışma başlatmış ve ülkemizde mevcut iş sağlığı ve güvenliği sisteminin uygulanmasının yaygınlık kazanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunma çabası içine girmiştir. AB uyum sürecinin etkisiyle oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği uygulama araçlarının piyasaya açılan bir tarzda değil, kamusal yarar gözeten bir noktadan hareket ederek iş sağlığı ve güvenliğinin gelişim düzeylerine katkıda bulunmayı ve yürütülmesinde etkin bir rol oynamayı öncelikli bir hedef olarak görmektedir.

 

Bunu istenilen düzeyde sağlayabilmek açısından; Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın örgütlü olduğu sektörlerde ve çoğunlukla ciddi sorunların yaşandığı maden, metal, gemi yapım, tekstil, sağlık, genel hizmetler vb. çalışan işçilerin, temsilcilerinin ve yöneticilerinin, sıklıkla karşı karşıya kalınılan iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda eğitimler aracılığıyla bilinç oluşturma ve kamuoyu duyarlılığının yaratılması çabası içine girilmiştir.

 

2010 yılı Mayıs-Eylül ayları arasında Bursa, Ankara ve Adana illerinde 300 üzerinde yönetici, temsilci ve işçinin katıldığı eğitimler,

·        Genel olarak sorunlu sektörlerde (metal, maden, gemi yapım, sağlık, tekstil ve genel hizmetler) çalışma koşulları, ilgili yasalar ve AB standartları

·        Mevcut sektörlerde iş sağlığı e güvenliği uygulamaları, mevcut durum ve yapılması gerekenler

·        İşletmelerde risk değerlendirmesi uygulamaları,

 

konuları üzerinden başarılı bir şekilde yürütülmüştür.

 

Gerçekleştirilen çalışmanın önümüzdeki günlerde değerlendirme çalışması yapılarak bir değerlendirme raporu yazılacak ve ilgili taraflarla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ITUC ETUC