Image Map

DİSK BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

DİSK BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

 

DİSK, EMEKÇİ GÜÇLERİ, 12 EYLÜL DÜZENİNİN, İŞSİZLİĞİN, YOKSULLUĞUN ORTADAN KALDIRILMASI VE ÖZGÜR BİR GELECEĞİN OLUŞTURULMASI İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYOR!

11 Ekim 2010 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, ülkemizdeki güncel gelişmeleri, 7 Ekim 2010 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısının sonuçlarını ve çalışma yaşamındaki durumu değerlendirerek aşağıdaki görüşlerin kamuoyuyla paylaşılmasını kararlaştırmıştır.

 

Ülkemizin mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzeninin temelleri 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yeniden şekillendirilmiştir. Askeri cuntanın hazırladığı 1982 Anayasası’yla, 24 Ocak Kararları’yla uygulamaya konulan ucuz işgücüne dayalı büyüme modelinin yasal alt yapısı hazırlanmıştır. Bu çerçevede, 82 Anayasası’yla, devletin örgütlenme biçimi, siyasal partiler ve seçim sistemi yeniden belirlenmiş; 12 Eylül öncesi gelişmelerden sorumlu tutulan üniversiteleri denetim altına almak için YÖK oluşturularak anayasal bir kurum haline getirilmiştir.

 

Aynı şekilde, hazırlanan yeni yasalarla çerçevesi çizilmiş olan “endüstri ilişkileri sistemi” de, DİSK’in temsil ettiği sendikal anlayışın önünün kesilmesi amacına yönelik olarak kurumsallaştırılmıştır. 12 Eylül sonrasında DİSK’in on yıldan fazla kapalı tutulması, yöneticilerinin tutuklanması ve mahkûm edilmeye çalışılması bu amacın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan gelişmelerdir.

 

Günümüzde gerçekleşen ve referandumla kabul edilen anayasa değişikliğiyle 12 Eylül’ün anayasal, yasal ve toplumsal düzeninin değişmesi mümkün değildir. Sendikal özgürlükler alanında yapılan anayasa değişiklikleri, sistemin temel işleyişini hiçbir şekilde etkilemeyecek nitelikteki ikincil önemde değişikliklerdir. Bugün hala Anayasada ve yasalarda sendikal özgürlüklerin kullanımını engelleyen, sendikal hareketin alanını daraltan ve sendikalar üzerinde devlet denetimini kurumlaştıran düzenlemeler devam etmektedir.

 

DİSK Başkanlar Kurulu siyasal iktidarın orta vadeli ekonomik planının da ucuz işgücüne dayalı büyüme modelinin devamını sağlamak için oluşturulan ve yeni bir boyut getirmeyen bir nitelik taşıdığını vurgulamaktadır. Bu program işsizlik oranının küresel kriz öncesinden daha yüksek oranlarda gerçekleşmesini veri aldığı gibi, yoğun emek sömürüsüne  yol açan kayıt dışı çalışma, taşeron çalıştırma, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi olguları da sürdürmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu Çerçevede DİSK Başkanlar Kurulu;

 

1-        Türkiye’de sendikal hareketin ve özgürlüklerin geliştirilebilmesi için Anayasa değişiklikleri ile sınırlı olmayan, geniş çaplı yeni bir yapılanmanın zorunlu olduğunu,

 

2-        Bu yapılanmayı gerçekleştirebilmek için 1982 Anayasası’nın, 2821 Sayılı Sendikalar Yasası’nın ve 2822 Sayılı Grev ve Lokavt Yasası’nın bir bütün olarak ve yeni baştan düzenlenmesi gerektiğini,

 

3-        Bu yeni düzenlemelerle sendikaları, tüm çalışanların, işsizlerin ve emeklilerin temsilcisi olarak tanıyan ve demokratik temsil esaslarına dayalı müzakere yöntemleriyle desteklenmiş yeni bir yapının oluşturulması gerektiğinin zorunlu olduğunu,

 

4-        Orta vadeli ekonomik planda da açıkça görüldüğü üzere ve bugüne kadar olduğu gibi, siyasal iktidarın ekonomik açıdan uygulamaya koyacağı politikaların emekçilerin çıkarlarına aykırı, işsizliği arttıran, kayıt dışını geriletmeyen, güvencesiz çalışmayı sınırlamayan bir nitelik taşıdığını,

 

5-        İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun yalnızca bir üretim maliyeti kalemi olarak ele alınması sonucunda, ülkemizde iş kazalarının iş cinayetlerine dönüşmesine yol açan, güvenliksiz koşullarda çalışmayı olağanüstü yaygınlaştıran ve meslek hastalıklarını arttıran bir ortamın yerleştiğini,

 

6-        Sınıfsal, etnik ve dinsel temelli toplumsal çatışmaların siyasal iktidarın kısa dönemli çıkarlarına uygun yaklaşımları nedeniyle toplumda kaos yaratacak ve belirsizlikleri arttıracak bir çerçevede gelişmeye yöneldiğini,

 

7-        Bütün bu belirtilen nedenlerle, önümüzdeki dönemde temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve emekçilerin satın alma gücünün arttırılması yönünde sürdürülecek mücadelenin kaçınılmaz olduğunu,

günümüzün gerçekleri olarak ortaya koymuş bulunmaktadır.

 

Bu Koşullar Altında DİSK Başkanlar Kurulu;

1-        Sendikal hak ve özgürlükler başta olmak üzere Anayasa ve yasalarda demokratikleşme yönünde temel değişikliklerin yapılması ve siyasal iktidarın bu yönde zorlanması için emek örgütleriyle birlikte mücadeleyi yükseltmeyi,

 

2-        Ucuz işgücü temelli politikaların önemli dayanaklarından birisini oluşturan ve sendikal örgütlenme dışına itilen taşeron işçilerinin örgütlenmesi amacıyla bildiri, sempozyum gibi araçlarla da desteklenecek yaygın bir örgütlenme kampanyasının başlatılmasını,

 

3-        Siyasal iktidarın uzun bir süredir kazanılmış hakları ortadan kaldıracak şekilde yeniden oluşturmaya çalıştığı kıdem tazminatı hakkının korunması amacıyla yürütülen çalışmaları yoğunlaştırmayı,

 

4-        Güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması sonucunu doğuran esnek iş görme biçimleriyle özel istihdam bürolarını oluşturma çabalarına karşı mücadeleyi yükseltmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir kampanyanın başlatılmasını,

 

5-        Gündemde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı yerine, çalışanların sağlık ve güvenliklerini gerçekten koruyabilecek nitelikte bir yasal düzenlemenin ortaya çıkarılabilmesi için meslek örgütleriyle dayanışma içinde yeni bir kampanyanın yürütülmesini,

 

6-        İşverenler tarafından “asgari ücretin yüksek olduğu” ve bölgesel olarak düzenlenip bazı bölgelerde yarı yarıya azaltılması gerektiği görüşüyle gündeme getirilen ve uluslararası para fonu ile siyasal iktidar tarafından
da desteklenen bölgesel asgari ücret talebi karşısında bilgilendirme ve mücadele kampanyası başlatmayı,

 

7-        Uluslararası sermayenin, Türkiye işverenlerinin ve siyasal iktidarın emeğin çıkarlarına karşıt politikalarını geriletebilmek, hak ve özgürlükleri geliştirebilmek için tüm çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünü arttırabilmek amacıyla; işçilerin ve kamuoyunun en yaygın şekilde bilgilendirilmesi için kampanyalar sürdürülmesi ve bu amaçla diğer emek örgütleriyle birlikte gerçekleştirilecek, yaygın, sürekli ve bölgesel mitingler düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını,

 

8-        Örgütümüzün etkin görüş oluşturma ve hazırlıkları için Bölge Temsilciler Kurulu toplantılarının ardından merkezi bir işyeri baştemsilciler toplantısının Aralık 2010 ayında yapılmasına,

 

9-        Toplumsal barış ortamının sağlanabilmesi amacıyla tüm yurttaşlar için temel hak ve özgürlüklerin tam olarak güvenceye alındığı, demokratik bir yasal ve kurumsal yapının oluşturulması yönünde tüm toplumsal kesimlerin üzerine düşeni sorumluluk duygusu içinde yerine getirmesi için çağrı yapmayı,

 

karar altına almıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

ITUC ETUC