Image Map

ETUC Atina Manifestosu

Şuan Avrupa sendikalarının en önemli gündemi, ekonomik krizden etkilenen Yunanistan, İrlanda, Portekiz’de ve genel kemer sıkma politikasının görüldüğü diğer ülkelerde yaşanan ücretlerde, emekli ücretlerinde ve yaşam standartlarındaki düşüştür.

 

ETUC, sıkıntı içindeki ekonomilere yönelik AB ve IMF tarafından sunulan kurtarma paketlerinin olumsuz sonuçlarından dolayı telaşlanmaktadır. Özellikle Yunanistan ve İrlanda’da kemer sıkma politikası için alınan önlemler durumu daha da kötüleştirmiş, ülkeler uzun süre devam eden bir durgunluk dönemi yaşamakta, borçları artmakta, işsizlik yükselmektedir. Bu ülkelerin ve bu ülkede yaşayanların daha fazla bir borç yükü altına girme riskleri vardır. Bu durum Avrupa ve üye ülkeleri için de büyük tehlikeler oluşturmaktadır.

 

Bu nedenle ETUC hemen AB’nin yaklaşımda değişikliğe gidilmesini ve zor durumda olan ülkelere yardım edilmesini talep etmektedir.

 

Avro Bölgesi’nde ve diğer altı ekonomide uygulanan Yeni Euro Artı Anlaşması sonuçları özellikle ödemelerde görülmekte ve bu anlaşma üye ülkeler için öneriler sunmaktadır.

·                    Birim emek maliyetlerinin karşılaştırılması

·                    Ücretlerin fiyatlara endekslenmesine karşı çıkış ve daha genel merkezi pazarlık

·                    Enflasyonu ve karşılaştırılabilirliği dahil etmeden ücretlerle üretim arasında ilişki kurulması,

·                    Kamu sektöründeki ücretlerin aşağıya çekilmesi hatta kimi zaman asgari ücret seviyesine düşürülmesi,

·                    Emeklilik haklarında geriye gidiş

·                    Kamu borçlarında sıkı anayasal kontrollerin teşviki

 

ETUC, bu yaklaşımının Avrupa’daki sendikalar açısından tamamen kabul edilemez olduğunu düşünmekte ve aşağıda yer alan ilkelerde ısrar etmektedir.

 

·                    Ücretler, ekonominin düşmanı değildir tam tersi büyüme ve iş için motor gücüdür.

·                    Toplu pazarlıklarda ve ücret müzakerelerinde sosyal tarafların özerkliğine saygı duyulmalıdır.

·                    İşçi ücretlerinin ve maaşlarının alım gücü geliştirilmeli, enflasyon ve üretimde olan artışlar oranından artmalı, refahın adil paylaşımı esas amaç olmalıdır.

·                    Gelir dağılımımdaki eşitsizlikle mücadele edilmeli,

·                    Ücretler ve mali dampinge yönelik mücadele güçlendirilmesi, eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır.

·                    Emekli ücretleri korunmalı ve emeklilere insan onuruna yaraşır yaşam koşulları sağlanmalıdır.

·                    Kamu borcu ile ilgili kurallar ekonomik gerçeklere ve istisnai durumlara göre uyarlanmalı, kemer sıkmaya dönük alınan önlemlerle ile ekonomik durgunluk kışkırtılmamalıdır.

Bu kapsamda, bizler aşağıda yer alan politikaları yerine getirmeye kararlıyız.

·                    Yükselen sağ ve onların dar milliyetçi ittifakları ile mücadele etmek, Sosyal bir Avrupa için direnmek, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bu amaçlar için daha aktif olmak

·                    İşsizlikle, artan eşitsizlikle, güvencesiz iş ve kemer sıkma politikalarına karşı mücadele etmek

·                    Büyüme ve sürdürülebilirlik için seferber olmak

·                    Daha güçlü sendikalar ve daha fazla üye için daha fazla çalışmak

·                    Gittikçe daha fazla entegre olan Avrupa emek piyasasına ortak bir cevap geliştirmek

Tüm bunlar 2011-2014 yılları arasında ETUC’un temel görevleri olacaktır. Ayrıca ETUC;

1.            İşçiler için Yeni bir Avrupa Anlaşması oluşturmak, kemer sıkma politikalarına karşı, kamu hizmetlerinde ve ücretlerdeki kesintilere karşı, mali işlem vergileri, kurumsal vergi matrahının uyumlulaştırılması dahil tüm olumlu bir Avrupa ekonomik yönetişimi için mücadele edecek ve Eurobond’a doğru ilerleyecektir.

2.            Temel hakların ekonomik özgürlüklerden önde gelmesini ve sonuç olarak Sosyal İlerleme Protokolünü Avrupa antlaşmalarında yer almasını ve işçilerin Avrupa Birliğinde serbest dolaşımı ile ilgili direktifin gözden geçirilmiş halini ve Monti II düzenlemesini talep edecektir.

3.            İstihdam konusunu Avrupa’nın temel gündemine ve AB ekonomik yönetişimin merkezine yerleştirmek için çabalayacak, bunu hem 2020 stratejisi ve Avrupa Tek Pazarı Anlaşmasının değerlendirilmesinde olduğu gibi Avrupa Sosyal Diyaloguna da yansıtacaktır.

4.            Eğitim ve meslek garantisi vererek gençlerin işsizliğine yönelik koordineli bir mücadeleyi talep etmek

5.            Bütün Avrupalı işçilerin çalışma koşullarının geliştirilme
sine öncelik vermek, özellikle sosyal diyalog yoluyla ve onla beraber kayıt altına alınmayan işlerle, sosyal ve mali dampingle mücadele edecektir.

6.            Yeşil işler, büyüme, yatırım, sürdürülebilir sanayi politikası, genel eğitim, mesleki eğitim için Avrupalı işverenlerle ortak inisiyatifler geliştirecektir.

7.            Çalışma şekli ne olursa Tüm işçileri toplu sözleşme yada yasalar aracılığıyla korumak

8.            Mali piyasanın ve derecelendirme kuruluşlarının etkili ve katı bir şekilde düzenlenmesini, vergi cennetine son verilmesini, mali işlemler vergisi, yöneticilere ödenen fahiş ödemelere ve bonuslara son verilmesini talep edecektir.

9.            Avrupa İş Konseylerinin, sendikaların, işçilerin bilgilendirilmesi, danışılması ve katılım haklarının önemli bir parçası olduğu, Sürdürülebilirliği, uzun dönemi dikkate alan politikaların, herkese adil ücretin teşviki için kurumsal yönetişim için yeni sistemler talep edecektir.

10.         Sosyal diyalog, teknolojideki yenilikler, enerji verimliliği aracılığıyla düşük karbonlu bir ekonomiye adil bir geçisin sağlanması sürecine aktif katılım sağlayacaktır.

11.         Kamu hizmetlerini desteklemek, kemer sıkma politikaları, kesintiler ve özelleştirmeler ile bu hizmetlerin ortadan kaldırılmasına karşı mücadele edecektir.

12.         Cinsiyet, ırk, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim dahil her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, kadın-erkek ücret farkını kapatmak için mücadele edecektir. AB bir bütün olarak iç göç hareketleri konusunda AB anlaşmalarında da yer aldığı gibi eşitlik, özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulmalıdır.

13.         Karşılıklı sendikal üyeliğin tanınmasının teşviki ile göçmen işçileri korumak, ev sahibi ülke ilkesini temel alarak eşit değerde işe eşit ücret talep edecektir.

14.         İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek, çalışma sürelerini işçilerin sağlığını koruyacak ve bireysel muafiyete son verecek şekilde düzenlemek, iş yerinde stress, şiddet ve taciz ile ilgili sözleşmeleri denetlemek, kas-iskelet sistemi hastalıklarını korumayı öncelik haline getirmek, kişisel bilgileri korumak, kimyasallarla ilgili REACH düzenlemelerini tam olarak uygulamak, mesleki eğitimi arttırmak, iş sağlığı ve güvenliği temsilcilerinin çalışmalarını teşvik etmek ve kutlamak için yılda bir günü onlara adayacaktır.

15.         Türkiye’deki ve Batı Balkanlar’daki üye sendikalarımızla birlikte çalışarak AB genişlemesine yardımcı olacaktır.

16.         AB işbirliği sözleşmeleri (bütün ikili anlaşmalar şart değil ama Kolombiya ile yapılan anlaşma mutlaka yer almalı) dahil Adil ve sürdürülebilir bir küreselleşmeyi desteklemek, ITUC ve TUAC ile yakın çalışacaktır.

17.         Avrupa Sosyal Modelini, dünya kalkınması için sürdürülebilir ve olumlu bir model olarak teşvik etmek ve ITUC ile küresel çapta sendikal haklar için kampanyalar örgütleyecektir.

18.         Pan Avrupa Bölge Konseyini, Euromed bölgesindeki sendikalar ve sosyal diyalogu desteklemek, Afrika’daki, Kuzey Latin Amerika’daki ve Asya’daki sendikal örgütlerle ilişkileri geliştirecektir.

19.         Ulus ötesi konularda grev hakkını talep etmek, Avrupa Adalet Divanı içinde emek özelinde bir meclis talep etme noktasında baskıları arttıracaktır.

20.         Avrupa düzeyinde sendikal gündemin etkisini geliştirmek için ETUC’un sahip olduğu tüm araçların kullanımını arttıracak, kampanyalar ve seferberlikler örgütleyecek, AB kurumlarından, işverenler ve sosyal diyalogdan faydalanacak, sivil toplumdaki ittifaklarından faydalanmak, üçlü sosyal zirveyi ve AB’nin dış ilişkilerini kullanacaktır.

 

 

ITUC ETUC