Image Map

DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ…

KURULUŞUMUZUN 45. YILI IŞIĞINDA

DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

14. Genel Kurul’a tek yumruk, tek yürek giden DİSK, sınıf mücadelesini her alanda yükseltmeye kararlıdır!

 

Şubat’ta yapılacak 14.Genel Kurul hazırlıklarını ve güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere 11-12 Ocak 2012 tarihlerinde, Bolu Koru Motel’de toplanan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, aşağıda yer alan değerlendirme ve kararları kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı duymuştur:

 

·        Kapitalizmin, “küreselleşme” adıyla bütün dünya halklarına ve emekçilere dayattığı “Yeni Dünya Düzeni”, ardı ardına yaşanan ekonomik krizle birlikte sorgulanmaya başlandı. Kapitalizmin önemli merkezleri ABD ve Avrupa Birliği ülkelerini dalga dalga etkileyen kriz, kapitalizmin neoliberal ekonomik politikalarının sorgulanmasına yol açarken, aynı zamanda da “yeniden yapılanma” tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Krizin derinden etkilediği kimi AB ülkelerinde, hükümetler birer birer çekilip, yerini teknokrat hükümetlere bırakırken, krizin faturasını ödemek istemeyen emekçilerin yaygın grevleri, halkın kapitalizm karşıtı eylemleri kendini göstermektedir.

 

·        Dünyada yaşanan ekonomik krizin sonuçları, ülkemiz ekonomisini de, emekçilerin ekonomik ve sosyal hayatını da bütün yoğunluğuyla etkilemektedir.

 

·        Küresel kapitalizmin temellerinin atılmaya başlandığı 1980’li yıllarda, ülkemizin mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzeninin temelleri de 24 Ocak Kararları’yla atılmış, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yeniden şekillendirilmişti. Askeri cuntanın hazırladığı 1982 Anayasası’yla, uygulamaya konulan ucuz işgücüne dayalı büyüme modelinin yasal alt yapısı hazırlandı.

 

·        Aynı şekilde, hazırlanan yeni yasalarla çerçevesi çizilmiş olan “endüstri ilişkileri sistemi” de, DİSK’in temsil ettiği sendikal anlayışın önünün kesilmesi amacına yönelik olarak kurumsallaştırılmıştır.

 

·        2002 yılında iktidar olan AKP hükümeti ise, başlayan özelleştirmeleri tamamlayarak, ucuz işgücü yaratmanın en önemli ayaklarından esnek, güvencesiz çalışma modellerini yaratan İş Kanunu’nu çıkartarak, emekçilerin sosyal güvenlik ve sağlık haklarını ortadan kaldıran “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nu ve devlet eliyle güvencesizliği yaratan “Torba Yasa”yı çıkartarak küresel kapitalizmin neo-liberal politikalarını uygulama şampiyonluğuna soyunmuştur.

 

·        Ülkemizi ucuz emek cenneti haline getirerek küresel kapitalizmin hizmetine sunmak isteyen AKP iktidarı, bir yandan uyguladığı antidemokratik siyasal politikalarla, ülkenin muhaliflerine yönelik adeta “savaşa dönüşmüş” operasyonlar, yaygın gözaltılar, uzun süren tutuklamalar, yasaklama ve baskı süreçleriyle ülkeyi bir korku imparatorluğuna çevirirken, sendikaların ve emekçilerin tepkisi ve direnci nedeniyle uygulamaya sokamadığı, “Kıdem Tazminatı’nın kaldırılması, bölgesel asgari ücret, Özel İstihdam Büroları’nın mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisi kurması (işçi kiralama)” vb. düzenlemeleri çıkartmaya çalışmaktadır.

 

·        AKP iktidarı bunları gerçekleştirirken, işverenlerin taleplerini dikkate alarak emekçilere,12 Eylül ürünü, yasakçı ve tekelci sendikal anlayışı dayatarak, sendikal hakların özünü ortadan kaldırarak, sendikalara deli gömleği giydiren 2821ve 2822 sayılı yasaları değiştirip, ILO ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşme standartlarına uygun grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları getirmekte ayak diretmektedir.

 

·        Siyasal iktidarın, ucuz işgücüne dayalı büyüme modelinin devamını sağlamak için oluşturulmuş orta vadeli ekonomik planına ve yoğun emek sömürüsüne  yol açan kayıt dışı çalışma, taşeron çalıştırma, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi emek karşıtı politikalarına uyumlu bu politikalar ve kapitalizmin krizinin emekçilere çıkartılması bizleri şaşırtmamaktadır.

 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu süreçte, aynı zamanda DİSK’in 45. Kuruluş Yıldönümü’nün de kutlanacağı 14. Genel Kurulu’ndan, önümüzdeki dört yıllık zorlu süreci, DİSK’in kuruluş felsefesine, geleneklerine, sınıf mücadelesi ilkelerine uygun olarak taşıyacak bir yapılanmayla tem yumruk, tek yürek çıkarak, Türkiye işçi sınıfının umudu ve sesi olma kararlılığını ve iradesini taşıdığını ifade eden DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, bu değerlendirme ve tespitlerin ışığında;

 

1-        AKP iktidarının, ülkeyi korku imparatorluğuna dönüştüren antidemokratik, yasakçı, baskıcı politikalarına ve uygulamalarına karşı;

 

2-        AKP iktidarının, Kıdem Tazminatı’nın kaldırılması, bölgesel asgari ücret, Özel İstihdam Büroları’nın mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisi kurması (işçi kiralama), kayıt dışı çalışma, taşeron çalıştırma, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması vb. yoğun emek sömürüsüne yol açan emek karşıtı politikalara karşı;

 

3-        12 Eylül ürünü 2821ve 2822 sayılı yasaların değiştirip, ILO ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşme standartlarına uygun grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları getirilmesi için;

 

sermayenin bugünkü saldırılarını karşılayacak şekilde sınıf mücadelesinin donatılmasını, yaygınlaştırılıp genişletilerek yükseltilmesini karar altına almıştır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

ITUC ETUC