Image Map

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası: INDUSTRIALL EYLEM PLANI

1. Güçlü sendikalar inşa etmek:
– Pazarlık gücünü geliştirmek için güçlü sendikalara ihtiyaç vardır.
– Güçlü, demokratik, bağımsız, kendi gücüne dayanan ve istikrarlı sendikaları oluşturmak için çaba harcayacak.
– Sendikal hareketteki bölünmeleri boşa çıkarmak ve gücü ve kapasiteyi arttırmak için birliği sağlamayı hedefleyecek.
– Baskıcı hükümetlerin karşısındaki sendikalara özel destek verecek.
– Aynı ülkedeki farklı sendikalar arasında birliği, ittifaklar ve birleşmeler ile sağlamak.

2. Sendika üyeliğini arttırmak ve örgütlemek
– Tedarik zinciri içindeki tüm işçiler örgütlenmelidir.
– Çok uluslu şirketler (ÇUŞ) için sendikal ağlar kurmak ve dayanışma kampanyaları örgütlemek.
– Kadın, genç, eşcinsel, göçmen, engelli işçilerin sendikalara katılması için özel çaba göstermek
– Küresel çerçeve sözleşmeler ve ÇUŞ için sendika ağları oluşturmak

3. Sendikal haklar için mücadele etmek
– Güçlü kampanya kapasitesini geliştirmek için çabalamak
– Diğer küresel sendikalarla ortak çalışmak
– İşçilerin örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşmesi için mücadele etmek
– İşçiler için yaşanabilir ücret talebini yükseltmek
– Yenilikçi küresel kampanyalarla hükümetler üzerinde baskı kurmak
– DTÖ’ nün temel işçi haklarını kabul etmesi için çaba göstermek.
– Çocuk işçiliğe karşı çıkmak
– Sivil toplum örgütleriyle ittifaklar kurmak

4. Güvencesiz çalışmaya karşı mücadele etmek
– İyi kalitede iş talebini yükseltmek
– Güvencesiz çalışmayı sınırlamak için yasal düzenlemeler yapmak, ÇUŞ üzerinde baskı kurmak
– Tüm işçilerin sendikalaşma hakkını savunmak
– Uluslararası finans kurumlarının esnek çalışmaya dair politikalarını değiştirmeleri için mücadele etmek

5. Küresel sermayeye karşı sendikal gücü pekiştirmek
– ÇUŞ’ların gücünü dengelemek için güçlü sendikalar oluşturmak
– ÇUŞ içinde sendikalar arasında ağlar oluşturarak dayanışmayı ve ortak eylemleri geliştirmek
– ÇUŞ’lar için ortak stratejiler belirlemek
– Dünya iş konseylerinin gelişmesi için çaba göstermek.
– Küresel düzeyde düzenli sosyal diyalogun sağlanması
– Küresel çerçeve sözleşmelerini ileriye taşıyacak daha etkili anlaşmalar yapmak için çabalamak

6. Sanayi politikasını ve sürdürülebilirliği geliştirmek
– Ulusal ekonomilerin büyümesi için temel faktör sanayi üretimini geliştirmektir.
– Araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımı desteklemek
– Teknoloji ve vasıfların gelişmekte olan ülkelere transferini sağlamak
– Etkili enerji politikasını savunmak
– İklim değişikliğine karşı etkili bir küresel anlaşma için çaba göstermek
– Sanayi politikalarına sendikaların katılımını sağlamak

7. Sosyal adalet ve küreselleşme
– İşçilerin sesinin ILO, OECD, DTÖ ve finans kurumlarında duyurmak
– Finans kurumlarına yoksullukla mücadele etmesi için baskı kurmak
– Adil ticareti savunmak
– Küresel finans pazarını denetlenmesini sağlamak

8. Kadınların katılımı için eşit haklar
– Her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak
– Kadınların katılımının önündeki engeller kaldırmak
– Kadınların liderlik konumlarına çıkması için çaba göstermek

9. Güvenli işyerleri
– İşçi sağlığı ve güvenliği ilkelerini geliştirmek

10. Demokrasi ve katılımcılık
– Demokratik ve katılımcı sendikalar oluşturmak
– Sendika içi demokrasiyi geliştirmek


Metal, tekstil, kimya, enerji ve maden sendikalarını bir araya getiren yeni Küresel Sendika Federasyonu “IndustriALL Küresel Sendika” 18-20 Haziran 2012 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen kongreyle kuruldu. 

 “Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu” (IMF), “Uluslararası Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu” (ICEM) ve “Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu” (ITGLWF) IndustriALL çatısı altında birleştiler. 140 ülkeden 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL’ın Türkiye’den 19 üyesi bulunmaktadır. DİSK üyesi sendikalardan Birleşik Metal-İş, Lastik-İş, DİSK/Tekstil ve Tümka-İş IndustriALL üyesidir. Limter-İş’in üyelik başvurusu bulunmaktadır.

ITUC ETUC