Image Map

AKP, DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN ETKİN ÖRGÜTLERİNDEN TMMOB'NE KARŞI AÇTIĞI SAVAŞI KAZANAMAYACAK!..

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, TMMOB’nin AKP tarafından tasfiye edilmesi politikalarına karşı yaptığı basın açıklaması:

AKP, DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN ETKİN ÖRGÜTLERİNDEN TMMOB’NE KARŞI AÇTIĞI SAVAŞI KAZANAMAYACAK!

·       Bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine izin vermeyeceğiz!

 

Ülkemizde, “Taşeron Cumhuriyeti”ne adım atan AKP, bu yeni rejimde faşizan baskıları, otokratik buyurganlığı, gericiliği, emperyalist işbirlikçiliği ve piyasacılığı daha da derinleştiriyor, iktidarını ete kemiğe büründürmeye çalışıyor.

 

Bu strateji doğrultusunda hareket eden AKP iktidarı demokrasiyi, özgürlükleri ve hakları geliştireceği demagojisiyle en geniş kitleleri kış uykusuna yatırmaya çalışırken; uyumayı reddeden, anlattığı masalların ve yalanların gerçek yüzünü açığa çıkartan muhalif örgütlere karşı ise hak, hukuk, adalet tanımadan saldırılarını sürdürüyor.

 

AKP’nin ekonomide liberal, siyasette faşizan politikalarına karşı direnen dinamiklerden birisi de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’dir. TMMOB’un yapısı, demokratik işleyişi ve demokrasi mücadelesindeki konumu nedeniyle emperyalizmin yeni taşeronu AKP iktidarının neşesini ve iştahını kaçırmaktadır.

 

  • TMMOB, kamusal hizmet gören, demokratik bir kitle örgütüdür. Emekten ve halktan yanadır.

 

  • TMMOB, meslek ve üyelerinin sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder; üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.

 

  • TMMOB, sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.

 

  • TMMOB, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve demokrasi güçleriyle ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

 

  • TMMOB, anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Savaş karşıtıdır. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.

 

  • İşte TMMOB, bugün, bütün bu özelliklerinden dolayı da siyasi iktidarların hedef tahtasına yerleştirdiği demokratik/dinamik muhaliflerden biridir.

 

Her genel kurul dönemi seçimler aracılığıyla TMMOB’u ve odaları ele geçirmeye çalışan AKP, bu konuda başarı elde edemeyince örgütü etkisizleştirme girişimlerini çeşitli politikalarla arttırmıştır.

 

İşte bu nedenle de içinden geçtiğimiz bu dönem TMMOB ve bağlı odalar siyasal iktidar tarafından yeniden düzenlenen mevzuatlar ve peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde Karanamelerle baskı altına alınmaya, güçsüzleştirilip etkisizleştirilmeye çalışıldı. Bu kapsamda gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörüldü. Bu düzenlemelerle, Anayasa ve idare hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır.

 

Bununla da yetinmeyen AKP hazırladığı torba yasa tasarısı içerisinde TMMOB Yasası’nda değişiklik öngören maddeleri de ekledi.

 

TMMOB Yasası’nı değiştirme ya da ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerle mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacı güdüldüğü gibi, TMMOB, siyasi iktidarların ve siyasi partilerin rant ve rekabete dayalı müdahalelerine açık bir yapıya ve arka bahçelerine dönüştürülmek istenmektedir.

 

Ancak AKP, TMMOB’ne karşı açtığı bu haksız savaşı kazanamayacaktır!

 

Bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarının tasfiyesine izin vermeyecek, demokrasi mücadelesinde dost ve kardeş örgütümüz TMMOB’nin yanında olmaya devam edeceğiz!

ITUC ETUC