Image Map

Gerçek demokrasi, baskıcı iktidarlara karşı mücadeleyle kazanılır!

BÜYÜK beklentiler yaratan “Demokrasi Paketi”nin fare doğurmas›yla birlikte AKP eliyle bu ülkeye özgürlük ve demokrasi gelmeyeceği bir kez daha görüldü. Biz zaten defalarca dile getirmiştik. Gerçek bir demokrasi ve özgürlükler, gençleri sokaklarda öldüren bir iktidar eliyle değil ancak ona karfl› verilecek bir mücadeleyle kazan›l›r. Sokaklar Haziran ay›nda ülkenin dört bir yan›nda her gün bu gerçeği söyledi.

Hakl›lar. Çünkü iktidar Gezi sürecinde Başbakan ile halk›n taleplerini görüflmeyi bile suç, görüşenleri suçlu say›yor. Savc›lar D‹SK’i de hedef alan soruşturmalar aç›yor. Özgürlük mü istiyorsun s›k biber gaz›n›. Eşitlik mi istiyorsun ver kimyasal sular›. Ekmek mi istiyorsun al sana polis copu, polis kurşunu. Adalet ve hukuk mu istiyorsun buyur F Tipi cezaevine. Avrupa’n›n en büyük adliyesini yapt›rmaktan boşuna övünç duymuyorlar.

‹ş kazalar›nda Avrupa şampiyonu olarak ihracat rekorlar› k›ran bir ülke ancak en büyük adliyeleri ve hapishaneleri kurarak yönetilebilir. Zaten iş güvenliği olmadan, güvencesiz, üç kuruşa çal›şt›r›lan emekçilere karş› yeni sald›r› planl›yorsan›z, daha da büyük hapishanelere, adliyelere, daha da büyük “polis destanlar›”na ihtiyac›n›z olacakt›r.

D‹SK olarak öteden beri ifade ediyoruz. AKP patronlar›n talebi doğrultusunda tüm çal›şanlar› daha güvencesiz ve ucuza çal›şt›rmak istiyor. Ulusal ‹stihdam Stratejisi’nde daha güvencesiz istihdam ve daha esnek çal›şma modellerinin yer almas› boşuna değil. Şimdi aç›kça söylüyorlar. K›dem tazminat›n› suland›rarak iş güvencemizi yok edecekler. Yayg›n taşeronlaşt›rma ve Özel ‹stihdam Bürolar›’yla insan ticaretini teşvik edecekler.

Tam da bu emellerine kavuşmak için Eylül ay›n›n sonunda “10. Çal›şma Meclisi” topland›. Ancak işçi ve işveren örgütleri aras›nda mutabakat görüntüsü yaratmak isteyen AKP’nin hevesini kursağ›nda kald›. Çünkü o toplant›da D‹SK vard›!

Orada da söyledik, şimdi de söylüyoruz; biz D‹SK olarak daha esnek bir emek piyasas› ve daha ucuz işçiliği hedefleyen hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğiz! ‹şçi s›n›f›n›n “esneyecek” yeri kalmad›! Siyasi iktidar bunu zorlar, yaşam koşullar›n› biraz daha aşağ›ya doğru çekiştirmeye çal›ş›r ve bir diktatörlük biçimi olan “Taşeron Cumhuriyeti”ni dayat›rsa işçinin kay›ş› kopar! Ve yeni toplumsal patlamalar kaç›n›lmaz olur.

AKP iktidar›, sokaktaki seslere kulak vermeli, görüntüde bile zevahiri kurtarmayan paketler aç›klay›p abesle iştigal etmek yerine, halk›n demokratik taleplerine ve emekçilerin gerçek sorunlar›na doğru yan›tlar› aramal›d›r.

ITUC ETUC