Image Map

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi (25-26 Mart 2015)

DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

25-26 Mart 2015 tarihinde Bolu’da toplanan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu aşağıda yer alan sorunları ve konuları görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmüştür:

Sermaye iktidarı milyonlarca işçiye karşı büyük bir taarruza hazırlanıyor. Yüzde 95’i örgütsüz olan, açlık sınırının altında ücretlerle ölümüne çalıştırılan, kayıtdışı çalışmaya, dünyanın en uzun çalışma saatlerine mahkum edilen, taşeron cehennemine sürüklenen işçi sınıfının mevcut kölece çalıştırma biçimlerini yeterli görmeyen iktidar, yeni saldırılara teşebbüs edeceğini seçim öncesi açık açık ilan etmektedir. Kıdem tazminatının kaldırılması, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesi, kadınların geçici-güvencesiz işlerde çalıştırılması gibi düzenlemelerin en geç seçim sonrasında gündeme geleceği ilan edilmektedir. Bu tespitlerden hareketle Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz şu kararları almıştır:

 1. Türkiye’de sendikalı olmak en yaygın işten atılma gerekçesi haline gelmiştir, barajları-yetki süreçlerini aşıp toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşmak neredeyse olanaksızlaştırılmıştır. Bu koşullar altında, sendikalarımızın gösterdiği özverili çabaların da ötesinde, DİSK olarak akıl birliği ile el birliği ile örgütlenmek tarihi bir görevdir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Toplu İş Sözleşmesi için yetkinin Bakanlıktan, mahkemelerden değil işçiden alınması için “referandum” talebimizi yükseltme kararlılığındadır. İşten atılan DİSK’li işçilerin ülkenin dört bir yanında açtığı ve DİSK’in onuru olan tüm Direnİşçi çadırları ile dayanışmanın büyütülmesine karar verilmiştir. Genişletilmiş Başkanları Kurulumuz, taşeron düzenine karşı son dönemde önemli kazanımlar elde eden sendikalarımızı selamlar.
 2. Birleşik Metal İş sendikamızın MESS grevinde de görüldüğü üzere Anayasal bir hak olan grev, ülkemizde fiilen yasaklamıştır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz grev hakkı ve ILO normlarının ülkemizde geçerli kılınması için mücadelenin büyütülmesine karar vermiştir.
 3. Konfederasyonumuz DİSK’e üye sendikalardan biri olan Emekli-Sen’in kapatılmasıyla ilgili olarak AİHM’de açılan davanın sonuçlanmasının beklendiği günlerde, sendikamıza yönelik “kendinizi fesh edin”  yönündeki baskılar kabul edilemezdir. Dava sonucunda doğacak yaptırımlardan kurtulmak için Emekli-Sen sendikamıza yöneltilen bu baskılara karşı DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu emeklilerin örgütlenme hakkına sonuna sahip çıkacağını, sendikamızın yanında olacağını deklare eder.
 4. Başta kıdem tazminatının gaspı olmak üzere önümüzdeki dönemdeki saldırılara karşı yaşamsal bir mücadele bizleri beklemektedir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, kıdem tazminatının gaspına karşı “Kıdem tazminatlarımız iş güvencemizdir; yok edilemez!”, “Köleliğe karşı #Direnİşçi” sloganlarıyla başlatılan ve hükümeti duraksatan mücadelemizin yeniden yükseltilmesine karar vermiştir.
 5. Kendi döneminde 15 bin işçinin ölümüne rağmen hiçbir sorumluluk üstlenmeyen, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hiçbir önerimizi dikkate almayan bir iktidarla karşı karşıya iken şurası açıktır ki, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, sınıf mücadelesinin en önemli mücadele alanlarından biridir. Bu kapsamda Soma davası kritik bir öneme sahiptir ve DİSK, diğer dost emek ve meslek örgütleriyle birlikte bu davanın takipçisi olacaktır. Bunun yanı sıra 13 bölgede yapılacak eğitimlerle, DİSK’in İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki taleplerinin ve yaklaşımının yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir.
 6. Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması adı altında sunulan yasa tasarısı, kadını toplumsal yaşamdan dışlayarak kadına yönelik şiddeti kışkırtan hakim anlayışın emek düşmanı yönünü göstermektedir. Kadınları daha esnek, daha güvencesiz çalıştırmaya yönelik planların devreye sokulduğu bir dönemde sendikalarımızdan başlamak üzere Kadın Komisyonları’nın örgütlenmesine ve var olanların büyütülmesine karar verilmiştir.
 7. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma gününün Türkiye’nin dört bir yanında yaygın, kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlanması için çalışmalara başlanması kararını almıştır. İş cinayetlerine karşı yaşamı; taşeron çalışma başta olmak üzere tüm kölece çalıştırma biçimlerine karşı insanca çalışmayı; grev ve örgütlenme hakkının, kıdem tazminatlarının gaspına karşı haklarımızı savunmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız.
 8. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz kararlılıkla bir kere daha ifade eder ki İstanbul’da Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim’de 1 Mayıs kutlama kararlılığımız bir meydan tartışması değildir. Hukuk dışı Taksim yasağı işçi sınıfının hakkının, hukukun çiğnenmesidir. Tek taraflı olarak 1 Mayıs’ın İstanbul’da nerede kutlanacağına hükümetin karar vermesi, tarihiyle, örgütleriyle, değerleriyle, haklarıyla beraber işçi sınıfının yok sayılması anlamına gelmektedir. Yıllarca gaz yiyerek, kurşunlara hedef olarak, canı ve kanı pahasına mücadele ederek 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasını sağlayan işçi sınıfının, hiçbir iktidara duyduğu bir “minnet” yoktur. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs’ı bize armağan eden şehit işçiler başta olmak üzere bu mücadelede bedel ödeyen işçi sınıfı mücadelesinin her bir neferine “minnet”lerini ifade eder
 9. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 1 Mayıs’ın Taksim’de şarkılarla, türkülerle, çiçeklerle, çocuklarımızla beraber kutlanabilmesi için DİSK 1 Mayıs Komitesi’nin oluşturulmasına, dost emek-meslek örgütleriyle, siyasi parti liderleriyle görüşmeler yapılmasına karar vermiştir. Bunların yanı sıra İstanbul Valiliği ve hükümet nezdinde de temaslarda bulunulması uygun bulunmuştur. İnsanca çalışma ve insanca yaşam için, sendikal hak ve özgürlüklerimizin kazanılması için işçi sınıfının hakkını, hukukunu koruyabilmek için, bu akıl dışı ve hukuk dışı 1 Mayıs meydanı yasağını ortadan kaldırmak önemli bir eşik olacaktır.
 10. İşçi sınıfı açısından önemli bir eşik de kuşkusuz 7 Haziran’daki genel seçimdir. Bu seçimde iktidarın hedefleri ve vaatleri bellidir. İktidar partisi, tek adama dayalı bir rejim inşa ederek, sermayenin rekabet gücü kazanması adına yeni “reformları” hızla hayata geçirmeyi vaat etmekte, bir şirket gibi yönetilen ülke hayal ettiklerini dile getirmektedir. İktidar partisi kendi hedeflerini hayata geçirmek için darbecilerden kalma yüzde 10 barajının arkasına saklanmakta, Anayasaya aykırı bir biçimde Cumhurbaşkanı’nın meydan meydan oy istediği, devletin tüm kurumlarıyla bir parti lehine seferber edildiği adaletsiz bir seçim sürecinin sonuçlarına güvenmektedir. Bizim hedefimiz ise “Anonim Şirket değil Demokratik bir Cumhuriyet”tir. Demokratik bir cumhuriyetin ise ancak eşitlikçi-halkçı-kamucu-özgürlükçü-sosyal-laik bir cumhuriyet olarak var olabileceğinin altını çiziyoruz. Ülkeyi, barışın, demokrasinin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir ülke olarak yeniden kuracak olanın işçi sınıfının birlik-mücadele ve dayanışması olduğunun bilinciyle, tüm emek-barış-özgürlük ve demokrasi güçlerini DİSK’e güç vermeye çağırıyoruz.
 11. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, tek adamın yönettiği bir şirket rejiminin son bulması hedefini paylaşmaktadır. Bu hedef doğrultusunda 7 Haziran’da emekten, barıştan ve demokrasiden yana partilerin mecliste daha güçlü temsilini önemsemektedir. Bu nedenle tüm işçileri, kendilerine savaş ilan eden ve bu savaşı seçimlerden sonra büyüteceğini gizlemeyen iktidara karşı emekten, barıştan ve demokrasiden yana partilere oy vermeye çağırıyoruz. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu mevcut iktidarın işçi sınıfına verdiği zararları hatırlatmak ve ilan ettiği saldırı programını geniş kitlelere anlatmaya yönelik çeşitli yazılı-görsel materyaller için çalışmalara başlanmasını uygun görmektedir.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, sınıf mücadelesini 1 Mayıs’tan 31 Mayıs’a, 7 Haziran’dan 15-16 Hazirana uzayan bir süreç olarak gördüğünü ifade ederek tüm dostlarını zorlu bir mücadele döneminde omuz omuza vermeye çağırmaktadır!

Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın DİSK!

 

ITUC ETUC