Image Map

Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri

L20 Öncelikleri ve Tavsiyeleri

G20 Liderler Zirvesi, Antalya, Türkiye, 2015

arton15619

Emek20 yani Labour20 işçilerin sesini G20 nezdinde temsil etmektedir. L20 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC ile OECD bünyesindeki Sendikalar Danışma Komitesi TUAC ve Türkiye’deki sendika konfederasyonları tarafından oluşturulmuştur. L20’nin amacı işçileri ilgilendiren meseleleri gündeme taşımaktır. L20 kendi zirvesini 13-14 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlemektedir. Daha fazla bilgi için lütfen Labour20.org sitesini ziyaret ediniz.

Azalan büyüme oranları ile yüksek ücret dengesizliği, ısrarlı biçimde devam eden küresel iş açığı ve dünya genelinde 73,3 milyon genç işsizin bulunması, düşük yatırım seviyeleri kadar iklim değişikliği kaynaklı büyük sorunlar, sığınmacı krizi ve de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerine getirilmesine olan ihtiyaç, G20 liderliğini gerektirmektedir. 2018 yılına dek yüzde 2,1 oranında fazladan büyüme hedefleyen G20’nin bu hedefe erişilebilmesi için G20 ekonomileri, başlangıç hedeflerini ikiye katlayabilmek adına yılda yüzde 1 oranında fazladan büyüme kaydetmek durumundadırlar. Ancak G20 ekonomileri bu hedeften sapmış bulunuyorlar. Antalya’daki G20 zirvesi harekete geçmek için çözüm sağlayıcı niteliğinde olmalıdır. G20 dünyanın belli başlı ekonomilerini birleştirebilme ve küresel ekonomiye yeni bir başlangıç vermek suretiyle dünya genelinde yaşayan herkes üzerinde olumlu bir etki bırakmak için gerekli olan toplu adımı atabilme gücüne sahiptir. L20, politikaların sosyal ve de sürdürülebilir bir istikamete yönlendirebilmesi için aşağıdaki tavsiyeleri hayata geçirmeleri konusunda G20 hükümetlerine çağrıda bulunmaktadır:

Kapsayıcı ve aynı zamanda İşler açısından Zengin Büyüme

– Kemer sıkma politikaları ile bunların olumsuz yayılma etkilerinden uzaklaşın ve mal ve hizmetlere olan toplam talebi, yatırımı, becerileri ve yeniliği, kamu hizmetlerini, aşamalı vergi ve dağıtım sistemlerini destekleyin

– Milli büyüme ve istihdam stratejilerinizi Brisbane faaliyet planına göre pekiştirin ve gözden geçirin. G20 üyeleri arasındaki olumsuz yayılma etkisinin önüne geçin

– Ankara’daki Çalışma Bakanları toplantısında sunumu gerçekleştirildiği üzere ‘Nitelikli İşlerin Teşviki’ konulu Çerçeveyi sağlam temellere oturtun ve işler ile iyi çalışma koşullarına yatırım için eşgüdümlü olarak faaliyete geçin. Sosyal diyaloga, istihdam hizmetlerine ve faal işgücü piyasası politikalarına destek verin; staj fırsatlarını genişletin

– Büyüme ve sosyal refahı en fazla kısıtlayan faktörler olan gelir eşitsizliği ile kayıt dışılığı azaltın

– Geçim asgari ücreti vasıtasıyla ve toplu pazarlığı desteklemek suretiyle düşük ve orta düzeydeki gelirleri yükseltin. Böylelikle ekonomilere alım gücü enjekte edin.

G20-OECD Temel Aşınma ve Kazanç Aktarımı (BEPS) Faaliyet Planını uygulayın ve daha ötesine geçin

– Tarihi G20-OECD Temel Aşınma ve Kazanç Aktarımı (BEPS) paketinin hızlı ve kapsamlı biçimde uygulanmasını sağlayın ve BEPS’in ‘çok taraflı bir araç’ olması üzerinde dönen pazarlıkların tam anlamıyla şeffaflaşmasını mümkün kılın

– Ciddi ve kurumsal bir tavır sergileyerek BEPS uygulama aşamasına gelişmekte olan ülkeleri de dâhil edin

– Siyasi taahhütlerinizi BEPS Faaliyet Planına uydurun, vergi yönetimine yeterli ölçüde mali ve insani kaynak ayırın

– Çok uluslu şirketlerin kurumsal olarak yeniden yapılanması süreci üzerinde BEPS önlemlerinin uygulanması neticesinde doğabilecek sosyal ve istihdam açısından var olan etkileri gözlemleyin ve hafifleştirin

– Çok uluslu şirketlere ilişkin vergi şeffaflığının tüm vatandaşların hakkı olduğunu teyit edin ve ülke bazında vergi raporlamasının kamuya ifşası için yeni bir süreç başlatın

COP21 ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik G20 katkıları

– G20’nin 2020 itibariyle yılda 100 milyar Dolara erişilmesine ilişkin yörüngeye dair taahhüdünü doğrulayın ve en kırılgan ülkelerde zayıflatma ile uyum sağlama arasındaki fon dağılımının daha dengeli olmasını sağlayın

– Düşük karbon salınımlı ekonomiye adil geçişi başarmak vasıtasıyla mali açığın farkında olun ve iklimle dost bir alt yapı ile enerjiye yönelik yatırımlara ivme kazandırırken iklime ilişkin finansal akımlarda şeffaflığı sağlayın

İşçilerin becerilerini geliştirmeye yönelik girişimler de dâhil olmak üzere enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji hedeflerini gerçekleştirme taahhüdü verin

– Fosil kaynaklı yakıt değer zincirine bağlı olmak suretiyle işçiler, firmalar ve bölgeler için adil geçiş stratejilerini belirleyin ve bu stratejilerin tasarlanmasına sendikaları da dâhil edin

Kapsayıcı Kalkınma ve Güvenli İş Yerleri

12212555_10153306577936483_760903635_n– Arz zincirlerinde sosyal açıdan yükselmeyi teşvik edin ve G20 firmalarında Birleşmiş Milletler Rehberlik İlkeleri, ILO Sözleşmeleri ve Çok Uluslu Şirketler için OECD Kılavuzu da dâhil olmak üzere uluslararası çalışma standartlarının ve insan haklarının uygulanmasını sağlayın. Durum tespiti koşulu koyan sınır ötesi kanunlar ile hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirin

– 2014 G20 Çalışma Bakanlarının G7 Çalışma ve Kalkınma Bakanları ‘Adil Üretim için Harekete Geçme’ başlıklı Bildirisi ışığında güvenli işyerleri için ‘ilerlemenin gözden geçirilmesi’ konusundaki taahhütlerine dair geri bildirimde bulunun. G20 Mesleki sağlık ve Güvenlik Uzmanları Şebekesi ile ILO’nun ‘Önlem Programı için Mesleki Sağlık ve Güvenlik Küresel Faaliyeti’ni başlatın

– İş kazaları ile bu kazalardan kaynaklı ölümlerin, hastalıkların yüzde 100 oranında istatistikî veri kapsamı altına alınmasının ve bu verilerin önlem amaçlı politikalara temel teşkil etmesinin taahhüdünü verin

– İşçilerin hakları ile sosyal koruma sistemlerini güçlendirin, gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerde kayıt dışılıktan dönüşümün sağlanabilmesini desteklemek adına sosyal koruma tabanlarını yürürlüğe koyun

– Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin takibi ve gözlemine ilişkin düzeneklerin temini için G20’nin kapasitesini değerlendirin

– Emeğin Gelir Paylaşımı ve Eşitsizliklere ilişkin G20 politika önceliklerini kabul edin ve işgücü piyasası kurumlarını güçlendirmek, asgari ücreti belirlemek, toplu sözleşmelerin kapsamı ile evrensel sosyal korumayı teşvik etmek ve kırılgan grupları kayıt altındaki ekonomiye dâhil etmek suretiyle bunları uygulayın

– Emeğin Gelir Paylaşımı adlı G20 alt grubuna somut politik planlar geliştirilmeyi destekleme görevi verin

– 2025’e kadar kadın istihdamında 25’de 25 hedefini uygulayın ve daha da ötesine geçin; çocuk bakımı ve bakım ekonomisine yatırım yapın

– Nitelikli çıraklığı artırarak, iyi derecede kaynak ayrılmış kamu eğitimi ve sosyal paydaşlarla oluşturulacak güçlü ortaklıklar ve tamamen devletçi bir yaklaşım vasıtasıyla oluşturulacak hayat boyu öğrenim vasıtasıyla G20 Beceriler Stratejisi’nin takibini sağlayın

– Gençlerin istihdam edilmesine ilişkin G20 ilkelerini milli politikalar haline dönüştürün ve gençliğin en kırılgan grubunu teşkil eden herhangi bir eğitim, öğretim veya istihdam içerisinde yer almayanların sorunlarına cevap verecek nitelikteki güvencelerin tanıtımını gündeminize alın

– G20 Gençlik Hedefini uygulayın ve bu hedefin ulusal düzeydeki genç istihdamı verilerine karşı ne kadar istekli olduğunun değerlendirmesini yapın

– Perakende bankacılığı kısa süreli ticaretten ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinden koruyan küresel ölçekte uyum sağlamış önlemler de dâhil olmak üzere mali reformların peşi sıra gelen işleri takip edin. Mali işlem vergisini dikkate alın

Sorumlu Yatırımı Artırın

– Kamu, sosyal ve fiziki altyapı hedeflerine ilişkin yatırımı, G20 genelinde büyüme ve istihdamın kurtarılması için temel yol olması nedeniyle Gayr-İ Safi Yerel Hâsıla’nın en az yüzde 1’i oranında artmasını sağlayın ve buna yönelik hedefler koyun

Temiz enerji ve çevreye saygılı işlerin yaratılması ile yatırım planlarını ilişkilendirin

– Kurumsal yatırımcıların uzun vadeli düşünmesini sağlayın ve uzun dönemli yatırıma ilişkin G20’nin üst düzey ilkeleri de dâhil olmak üzere sorumlu yatırım standartlarını gözlemleyin. Fon yöneticileri de dâhil olmak üzere tüm mali aracıların etkin biçimde sorumlu olmasını sağlayın

– Yatırımı hareketli kılabilmek için işçi emekli sandığı katkı paylarını destekleyin

– Özel sektör finansmanı ve harmanlanmış finans biçimlerini teşvik ederken bunun adil ve de şeffaf risk paylaşımına tabi olmasını sağlayın

– Kamu Özel Ortaklıkları konusundaki G20 çalışmasına istinaden: paydaşların istişarelerine öncelik verin, kamu hizmetlerini koruyun, risk düzenlemeleri üzerinde tam olarak mali şeffaflık sağlayın ve bağımsız kamu denetçilerine liderlik pozisyonları verin. Çalışma yasalarının daha esnek hale getirilmesi Kamu Özel Ortaklıkları konusuna doğru bir yaklaşım değildir.

– İnsan kaynakları, beceriler, gelişmekte olan ülkelerde kapsayıcı iş ve altyapı yatırımları gibi konularda yapılan çalışmalara sendikaları ve işçi temsilcilerini dâhil edin. Yine gelişmekte olan ülkelerde kapasite inşası, yerel kaynakların hareketli kılınması ve bilgi paylaşımının sağlanmasını destekleyin

Sığınmacı Krizine Değinin

– Somut birtakım politik faaliyetlerle Liderler Zirvesinde sığınmacı krizi konusunda bir G20 acil tedbir planı yayınlayın

– Sığınmacıların, sığınma hakkı arayanların yeniden yerleştirilmelerine yönelik hedeflerin taahhüdünü verin ve tüm göçmenlere çalışma, sosyal, siyasi ve kültürel haklarıyla beraber kayıt altındaki ekonomi içerinde çalışma hakkı tanıyın

– Becerilerin ve gelirlerin ev sahibi milletlere olduğu kadar insani ve güvenlik ile ilgili konulara katkısı olduğunu kabul ederek, yer değişikliğini bir kalkınma sorunu olarak algılayın

Uygulama ve Politik Uyum

– G20 Çalışma ve İstihdam Bakanlarının Ankara Bildirisinde vurguladıkları ‘Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek, eşitsizliklerle mücadele etmek, kapsayıcılığı ön plana çıkarmak ve istihdam ile büyüme arasındaki bağları güçlendirmek için diğer işlere yönelik birbirine denk düşen çabalarla beraber bütünleşik ve kapsamlı politik yaklaşım…’ olgusunun takibini sağlayın

– Finans, İstihdam, Yatırım, Ticaret ve Kalkınma yollarını birbirleri ile ilişkilendirmek suretiyle G20’nin kendi içerisinde ve ulusal düzeyde daha tutarlı olmasını teşvik edin

– G20 Finans ve Çalışma Bakanları Ortak Toplantılarına devamlılık kazandırın

– Brisbane Faaliyet Planı dâhilindeki taahhütlerini ileriye götürün; bunun yanında ekonomik zorunluluklar kadar sosyal alanlar hakkındaki bazı politikaları gözden geçirin. Kapsamlı bir gözlem yapın ve sendikaları birer paydaş olmaları itibariyle bu süreçlere dâhil edin.

–  Türkiye’nin başkanlığı döneminde kabul edilen tüm politik çerçeveler ve ilkeler için somut hedefler belirleyin ve 2016’daki Çin başkanlığında destekleyici düzenekler geliştirin ve diyalogu ilerletin

– G20 düzeyinde sosyal diyalogun ‘temel rolünü’ tanıyın ve teşvik edin

– L20 ve B20’nin Ankara’da yayınladıkları ortak anlaşmalarını takip etmek için ortaya koydukları çabaları destekleyin

ITUC ETUC