Image Map

Üç Konfederasyondan Ortak Açıklama

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesine ilişkin olarak ortak bir açıklama yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan imzalı yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

5510 SAYILI KANUNUN 82 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA YER ALAN SİGORTA PRİMİNE ESAS GÜNLÜK KAZANÇ ÜST SINIRININ, GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 7,5 KATINA YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 3 İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUNUN ORTAK AÇIKLAMASI

01.10.2016 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1439) görüşülmüş; görüşülen kanun teklifinin 4’üncü maddesi ile sosyal güvenlik primine esas kazancının üst sınırının 6,5 kattan 7,5 kata yükseltilmesine yönelik düzenleme komisyon tarafından kabul edilmiştir. Kabul edilen bu kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenilmektedir.

Ülkemiz, diyaloğa açık sosyal taraflara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir sürecin içinden geçmektedir. Bu nedenle, doğrudan sosyal tarafları etkileyecek bu tarz düzenlemelerin tarafların görüşleri alınarak tüm boyutlarıyla ele alınmasının daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Kanun teklifinin gerekçesinde, düzenlemenin nedeni konusunda ayrıntılı bir açıklama bulunmamaktadır. 3 İşçi Konfederasyonu; 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin, işçiler üzerindeki etkileri ortaya konulmadan, işçiye yeni bir maddi yük getirecek böyle bir düzenleme yapılmasının kayıtdışılığı teşvik edebileceği ve çalışma hayatını olumsuz etkileyebileceği görüşündedir.

Prime esas kazanç tavanının yükseltilmesinin uzun vadede emekli aylığı seviyesinde olumlu bir etki yapacağı öngörülse de kısa vadede işçi ücretlerini olumsuz etkileyecektir. Kaldı ki bu düzenleme, yüksek prim ödeyen ve dolayısıyla nispeten daha fazla emekli aylığı alacak olan sınırlı bir kesime yönelik olmaktadır. Sosyal güvenlik reformunun ardından düşüşe geçen emekli aylıkları ile ilgili bir düzenleme söz konusu olacaksa, bu prime esas kazanç tavanı seviyesini yükselterek değil aylık bağlama oranlarını artırarak sağlanılmalıdır.

Bu nedenle sınırlı sayıda işçiyi kapsayacak prime esas kazanç tavanının artırılması yönündeki düzenleme yerine asgari ücretin geçim koşullarını sağlayacak ölçüde artırılması hem geniş işçi kitlelerini olumlu etkileyecek hem de Sosyal Güvenlik Kurumunun bu düzenleme ile hedeflediği amacına ulaşmayı sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ITUC ETUC