Image Map

ILO TEMSİLİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ

ILO TEMSİLİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ILO’da Türkiye çalışan kesim delegeliğinin Türk-İş ve Memur-Sen arasında her yıl dönüşümlü olarak yapılması kararıyla ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun basın açıklaması

Bilindiği gibi Haziran 2017’de Cenevre’de toplanacak olan 106. Uluslararası Çalışma Konferansına katılacak olan Türkiye çalışan kesimi delegeliği konusunda önemli tartışmalar yaşanmıştı. Memur-Sen’in oldubittiyle çalışan kesimi delegesi olarak saptanması karşısında başta Konfederasyonumuz olmak üzere TÜRK-İŞ, KESK ve KAMU-SEN itirazlarını bildirmiş; bunun üzerine 15 Mayıs 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve sendikal konfederasyonların katılımı bir toplantı yapılmıştır. MEMUR-SEN’in katılmadığı bu toplantıda DİSK, TÜRK-İŞ, KESK ve KAMU-SEN, MEMUR-SEN’in ILO çalışan delegeliğine karşı çıkmıştır.

Bu toplantıda ortaya çıkan eğilime uygun olarak Bakanlık tarafından 106. Konferansa katılmak üzere TÜRK-İŞ temsilcisi çalışan kesim delegesi olarak bildirilmiştir.

Ancak daha sonra 24.05.2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konfederasyonlara gönderilen yazı anlaşılmaz ve kabul edilemez niteliktedir.  Bakanlık, Uluslararası Çalışma Konferansı delegeliğinin en çok üyeye sahip işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları arasında dönüşümlü yürütüleceğini ve 2018 yılı için Memur-Sen’in çalışan temsilcisi olarak belirleneceğini bildirmiştir.

Her şeyden önce bakanlığın tek taraflı olarak böyle bir karar verme yetkisi yoktur. Bilindiği gibi ILO Anayasasının 3/5 maddesi konferansa katılacak hükümet dışı temsilcilerin belirlenmesi için özel bir prosedür öngörmüştür. Buna göre, “üye ülkeler, hükümet dışı delegeleri ve teknik danışmanları o ülkede mevcut olan çalışanların ve işverenlerin en fazla temsil yetkisine sahip endüstriyel [sendikal] örgütlerle anlaşarak belirlemeyi taahhüt ederler.”

ILO Anayasasının bu açık hükmüne rağmen konfederasyonlara danışmadan ve mutabakat sağlamadan, bir sonraki yıl için böyle bir karar alınması mümkün değildir. Bu karar ILO Anayasası açısından hükümsüzdür. Bakanlığın yazısı ILO’nun temel ilkelerinden biri olan üçlü danışma ve sosyal diyalog yaklaşımını zedeleyici niteliktedir.

2018 yılında toplanacak olan 107. Uluslararası Çalışma Konferansına katılacak olan çalışan kesimi delegesinin önümüzdeki yıl, yine konfederasyonlarla müzakere edilerek, ILO Anayasası, Uluslararası Adalet Divanı Kararları ve uluslararası sendikal teamüller esas alınarak saptanması gerektiği yönündeki görüşümüzü yinelemek istiyoruz. Bakanlığın bu yönde ısrar etmesi halinde ILO nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağımızı ve konuyu uluslararası sendikal hareketin gündemine taşıyacağımızı bildirmek isteriz.

ITUC ETUC