Image Map

EMEĞİMİZİN GELECEĞİ İÇİN HER ALANDA ‘EŞİTLİK’ İSTİYORUZ!

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu kadın istihdamı genelgesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda “Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliği” başlığı altında başbakanlık genelgesi taslak çalışması oluşturuldu. Yeni taslak çalışma, 2010 yılında aynı konuda çıkan genelgenin ‘güncellenmesi’ adı altında kadınların her alandaki eşitliğini yok saymaktadır. Yeni genelge taslağı kadın istihdamının niteliksel olarak güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında kadınlara hiçbir şey vaat etmemektedir. 2010 genelgesinde yer alan, istihdamda fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliğine ilişkin tüm maddeler yeni taslakta çıkarılmıştır. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve bunun raporlarla denetlenmesi ile kamu ve özel sektöre ait işyeri denetimlerinin cinsiyet eşitliğine uyulup uyulmadığına yönelik işlem yapılması, “güncellenen” genelgede yer almamaktadır. Ev eksenli çalışan kadınlara ilişkin sistematik ve düzenli verilerin oluşturulmasına yönelik araştırmaların yapılacağına ilişkin madde de kaldırılmıştır. Özelde ve kamuda kreş ve gündüz bakım evleri kurulması ve kurulup kurulmadığının denetlenmesi maddelerinin hiçbiri yeni genelge taslağı içinde de yer almamaktadır.

25 Mayıs 2010 tarihinde Başbakanlık tarafından çıkarılan ‘Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması’ adlı genelge, yetersizliklerine ve eksikliklerine rağmen olumlu bir adım olarak değerlendirilmiştir. 2010 yılında çıkarılan genelgede ‘eşitlik’ kavramından sıkça söz edilmektedir. Eşit işe eşit ücret, toplumsal yaşamdan kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, fırsat eşitliği kavramlarını neredeyse her maddede görebilmek mümkündür. İş Kanunun 5. maddesi olan ‘Eşit Davranma İlkesi’ referans verilerek cinsiyet eşitliğine vurgu yapılmaktadır. Genelgenin 12. maddesi çalışma yaşamında kadınlara ilişkin istatistiklerin toplanmasını düzenlemiştir. Ayrıca ev eksenli çalışan kadınlarla ilgili düzenli ve sistematik istatistiklerin toplanacağı ve araştırmaların yapılacağına dair takip sürecinin başlatılacağı söylenmektedir.

Fakat “güncelleştirilen” genelge tüm bu olumlu adımları ortadan kaldırmaktadır. Kadın İstihdamını Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu toplantısında bahsedilen güncelleştirme ihtiyacı bu değişiklikler için gerekçe olarak gösterilmektedir. Ancak şurası bilinmelidir ki o toplantıda yapılan sunum ve söylenen sözler ile ‘güncelleştirilen’ bu genelge hiç bir biçimde birbiriyle uyuşmamaktadır. Anlaşılan o ki bu güncelleme, kadın erkek eşitliğine inanmadığını her fırsatta beyan edenlerin yaklaşımı çerçevesinde şekillenmiştir.

Kaldırılan genelgedeki ‘cinsiyet eşitliği’ ve ‘istihdamda fırsat eşitliği’ ifadeleri yeni çalışma taslağında yer almalıdır. Yüksek işsizlik oranlarından en çok etkilenen grup olan kadınların, insan onuruna yakışır işe ulaşmaları ve işi korumaları ancak her alanda eşitliğin sağlanması ile mümkündür. 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereği kamu ve özel iş yerlerinde kreş ve gündüz bakımevi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engeldir.

Çalışma hayatının merkezine esnekleştirme ve güvencesizliği almış, eşitliğe inanmadığını beyan eden bir hükümet, bugün kadınları daha esnek, daha güvencesiz ve daha ucuz çalıştırmayı hedeflemektedir.

Eşitliği yok etmeye, emeğimizi görünmez kılmaya çalışanlara karşı örgütlü mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz!

ITUC ETUC