Image Map

HEKİMLERİN ÇALIŞMA HAKKINA DOKUNMA!

Hekimlerin çalışma hakkının hukuksuzca gasp edilmesine yönelik yasa teklifine dair DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması

30 Ekim 2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile hekimlerin çalışma hakkı ciddi biçimde sınırlandırılmak istenmektedir.

6 AKP’li milletvekili tarafından verilen ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmekte yasa teklifinin 5’inci maddesi OHAL uygulamaları ile kamu görevinden çıkarılan/çıkarılabilecek veya güvenlik soruşturması sonucuna göre atanması uygun bulunmayan/bulunmayacak hekimlerin SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışmasını ve 600 gün boyunca hekimlik yapmasını engellemektedir.

Halihazırda, TCK uyarınca mahkemeler tarafından verilmiş kimi cezalarda, hekimlerin mesleklerini icrası yasaklanabilmektedir. Sunulan kanun teklifinde ise çalışma hakkının sınırlanması için herhangi bir mahkeme kararı aranmamaktadır. Yani iktidarın istediği yetki, hiçbir mahkeme kararına dayanmadan, mahkeme yerine geçerek, tamamen keyfi biçimde kimin hekimlik yapıp kimin yapamayacağına karar verme, çalışma hakkını gasp edebilme yetkisidir.

Mevcut tasarıya göre iktidarı eleştiren, iktidardan farklı düşünen, farklı yaşayan, mesleğini icra ederken ülkeyi yönetenlere değil ettiği yemine sadakati önemseyen her hekimin çalışma hakkı, iktidarın atadığı bürokratlar tarafından sınırlandırılabilecektir. İktidarın bir hekim hakkındaki kanaatleri mesleğin icrasından alıkoyarak çalışma hakkını ihlal etmeye yeterli olacaktır. Yasa tasarısında göre, herhangi bir yargı kararı ile mahkum edilmeyen, ancak iktidarın hoşnut olmadığı hekimler ve çocukları açlığa mahkum edilebilecektir. Sadece çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler değil, mesleğini icra etme hakkı sınırlandırılan hekimlerin ürettiği sağlık hizmetinden yoksun kalan geniş bir toplumsal kesim de cezalandırılmış olacaktır.

Bu düzenleme yasalara, Anayasa’ya ve Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır. Dünya Tabipler Birliğinin “utanç verici” ve “çalışma hakkına yönelik açık bir ihlal” olarak değerlendirdiği bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Kendileri herhangi bir utanç duymasalar da ülke tarihine böyle bir leke sürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

 

ITUC ETUC