Image Map

Toplumsal cinsiyet eşitliği DİSK Tüzüğü’nde: DİSK’te kadınların daha etkin olacağı yeni bir dönem başlıyor

14-15-16 Şubat 2020’de toplanan DİSK 16. Genel Kurulu’nda kadın işçilerin görüş ve önerileri doğrultusunda DİSK Anatüzüğü’nde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan değişiklikler yapıldı.

DİSK’te kadınların daha etkin olacağı yeni bir dönem başlıyor. “2020’lerin DİSK’i, emeğin Türkiye’si” hedefiyle toplanan DİSK 16. Genel Kurulu, kadın işçilerin DİSK’in örgütsel faaliyetlerinde ve politikalarında daha etkin katılımını hedefleyen bir dizi tüzük değişikliğini kabul etti. Bu değişiklikler kadın işçilerin sendikal etkinliklere daha fazla katılmasını, sendikal eğitim ve örgütlenme faaliyetlerinde daha etkin yer almasını ve toplu iş sözleşmelerine toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hükümler konulmasını hedefliyor. DİSK’in Genel Kurul sürecinde sendikaların kadın yöneticileri, üyeleri ve uzmanları bir araya gelerek bir öneriler demeti oluşturdu. Bu öneriler DİSK’in 16. Genel Kurul’unda onaylandı.

DİSK Anatüzüğü’nün konfederasyonun temel amaç ve ilkeleri ile konfederasyonun görev ve yetkilerinin tanımlandığı maddelerine “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramı eklendi.

Konfederasyonun kadın çalışmalarının düzenli, verimli yürütülmesi ve dünya kadın hareketinin yakından takip edilmesi, kadın işçilerin çalışma hayatıyla ilgili sorunlarının saptanması ve bunlarla ilgili veriler ve politikalar üretilmesi amacıyla “Kadın Dairesi”nin çalışma alanları yeniden tanımlandı ve Tüzük’te kadınların katılacağı çeşitli organlar oluşturuldu.

Bu çerçevede, konfederasyonunun organları arasına “Kadın Temsilciler Kurulu” ve “Bölge Kadın Temsilciler Kurulu” eklendi. Bu değişiklik ile kadın işçilerin örgütlenmesine ivme kazandırılması, kadın işçilerin kendi sorunlarının doğrudan sahiplenicisi ve dönüştürücüsü haline gelmeleri ve bu yolla sendikal mücadeleye etkin katılımlarının sağlanması amaçlandı.

Ayrıca DİSK, 16. Genel Kurulu’nda tartışılarak karara bağlanan Sonuç Bildirgesi’nde (Yönlendirici Belge) de DİSK’in mücadele hedeflerinin arasında “kadınlara karşı şiddet”le mücadelenin etkin bir biçimde yürütülmesi için İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması talepleri yer aldı.

ITUC ETUC