Image Map

Demokratik ve sosyal bir cumhuriyet emek ile kurulacak!

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Cumhuriyet’in 98’inci yılı vesilesiyle yaptığı basın açıklaması

Eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet özleminin toplumun geniş kesimlerince ifade edildiği bir dönemde Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılını kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet’i kuranları saygıyla anıyoruz.

Sosyal devletten, hukuk devletinden, laiklikten, temsili de olsa demokrasiden giderek uzaklaşılarak Cumhuriyetin temel, ilerici değerlerinin tahrip edildiği koşullarda demokrasi ile güvence altına alınmış bir cumhuriyetin var edilmesi için işçi sınıfına önemli görevler düşmektedir.

Yurttaşların temel demokratik hak ve özgürlüklerinin giderek daha fazla kısıtlandığı koşullar altında en büyük ihtiyacımız demokratik bir cumhuriyettir. Öte yandan bunun yegâne teminatının, bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfının emeğin taleplerine sahip çıkabildiği bir örgütlülüğe sahip olması ve bu örgütlülüğün demokratik bir cumhuriyet mücadelesindeki yeri olduğu unutulmamalıdır.

Ülkenin çalışan nüfusunun dörtte üçünü oluşturan işçileri, emekçileri yok sayan ve işçi sınıfının müdahil olamadığı bir cumhuriyetin demokratik olamayacağının artık anlaşılması gerekmektedir.

İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, halkımızın geniş kesimlerinin siyasetten dışlanması, tüm ifade ve katılım kanallarının kapatılması, siyasetin demokratik zeminlerden uzaklaşması neoliberal dönüşümün bir sonucudur.

Bu nedenle işçi sınıfı, gerçekten demokratik ve sosyal bir cumhuriyetin, aydınlık bir geleceğin inşasının öznesi olmalıdır, olacaktır.

Daha fazla kar uğruna on yıllardır işçi sınıfını örgütsüz, sendikasız kılmak için her türlü haksızlığı hukuksuzluğu yapan sermaye kesimleri, ülkemizde cumhuriyetin temel, ilerici değerlerinin aşınmasının ve nihayet içinde bulunduğumuz rejime dönüşmesinin asli sorumlularıdır.

Türkiye’de cumhuriyetin tüm demokratik ilkelerinin yok edilmesi, her türlü eşitsizlik biçimini yeniden üreten neoliberal programın doğal bir sonucudur. Adliyeler ve hapishaneler büyürken adaletin yok olması, sermaye büyürken emeğin haklarının yok olmasının doğal bir sonucudur. İşte bu nedenle bu rejime karşı demokratik bir cumhuriyet iddiası ancak eşitlikçi-halkçı-kamucu bir cumhuriyet iddiası ile birlikte var olabilir.

Özellikle kriz dönemlerinde, geniş kitleler kimlikleri üzerinden bölünerek, ayrıştırılarak, kutuplaştırılarak yönetilmek istenmektedir. Bu nedenle barış, kardeşlik ve laiklik demokratik bir cumhuriyetin olmazsa olmazlarıdır.

12 Şubat 2020’de gerçekleştirdiğimiz 16. Genel Kurulumuzun sonuç bildirgesinde de ifade ettiğimiz gibi “İnsanca yaşayabilmek ve geleceğe umutla bakabilmek için neoliberalizmin ve otoriter rejimin tahribatlarını ortadan kaldıracak ve harcında eşitlik, özgürlük, demokrasi, sosyal ve ekonomik haklar olan Emeğin Türkiye’sini inşa etmek mümkün ve zorunludur”

DİSK, ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfının, ülkemizi demokratik bir cumhuriyet olarak yeniden inşa etme iradesini Cumhuriyet’in 98’inci yılı vesilesiyle bir kez daha ortaya koyar.

ITUC ETUC