Image Map

Güvenceli iş, insanca ücret ve sendika hakkı için direnen kuryelerle omuz omuzayız!

Başta kuryeler olmak üzere, son haftalarda artın işçi direnişlerine yönelik DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

Türkiye, tarihinin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birinin içinde tam anlamıyla bir karakış yaşıyor. Pandeminin yol açtığı sorunların yanı sıra enflasyon rekorları, durmak bilmeyen zamlar, eriyen maaşlar, artan işsizlik işçilerin hayatını kabusa çeviriyor.

Ama işçi sınıfı bu koşullara yüksek sesle itiraz ediyor. İnsanca bir asgari ücret talebiyle işyerlerinden meydanlara çıkan işçiler, sendikalı işyerlerinde toplu sözleşme eylemleri, sendikasız işyerlerindeki fiili eylem ve direnişler, halkın zam protestoları ve özellikle kuryelerin güvencesiz çalışma koşullarına karşı başlattığı yaygın eylem dalgası… Bütün bunlar işçilerin kendilerine dayatılan pahalılık, zam, işsizlik ve yoksulluk kıskacına karşı güçlü bir itirazını gösteriyor.

Başta kuryeler ve depo işçileri olmak üzere nakliyat, e-ticaret, metal, sağlık ve belediye işçilerinin eylemleri işçi sınıfına güç veriyor. Pandemiyle beraber çalışma koşulları ağırlaşan kuryeler salgının ilk günlerinden itibaren sendikalaşmaya başladılar. Ancak e-ticaret şirketleri bu hak arayışına baskı, tehdit ve hilelerle karşılık verdi. Sendikal faaliyetleri engelleyebilmek için şirketler bölündü, isim ve unvanları değiştirildi.

E-ticaret ve lojistik şirketleri ‘esnaf kurye’, ‘kendi hesabına çalışma’, ‘iş ortağı’ gibi isimler altında işçilerin yasal statülerini ortadan kaldırarak temel hakları gasp etmeyi amaçladılar. Özel istihdam büroları, paravan şirketler, sahte dernekler üzerinden taşeronlaşma ve güvencesizliği yaygınlaştırmak istediler.  “Esnaf kurye” modeli güvencesiz çalışmanın dibidir, işçinin yasal haklarının gasp edilmesidir ve yasaya karşı hiledir.

Bu baskı ve hileler karşısında yılmayan içiler 2022 yılının ilk günlerine kurye eylemlerine başladılar. Kuryeler ücret artışı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özellikle iş güvencesi talebiyle kitlesel yaygın protestolar düzenlediler ve sendikalaştılar. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan kurye eylemleri emekçilerin mücadelesi için güçlü bir umut ışığı olmuştur.

DİSK üyelerini ve bütün işçileri kurye eylemlerini sahiplenmeye, dayanışma göstermeye çağırıyoruz. Nakliyat işçileri başta olmak üzere ticaret, gıda, turizm, iletişim, bankacılık ve tüm ilgili bütün işkollarındaki e-ticaret işçilerini üye sendikalarımızda örgütlenme çağırıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı sendikalaşma, ücret zamları ve yasadışı çalıştırma konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz. İşverenler çeşitli hile ve baskılarla işçilerin sendikalaşmasını önlenmeye çalışıyor. Bakanlık bu tabloya seyirci kalmamalıdır! Sendikalaşma önündeki engeller ve yasalara karşı devasa bir hile olan esnaf-kurye uygulaması konusunda bakanlık harekete geçmelidir.

Kuryelerin ücretlerinin yükseltilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvencesine ve sendikal haklarına kavuşmaları için hem fiili eylemlerimiz hem de hukuk mücadelemiz devam edecektir.

ITUC ETUC