Image Map

DİSK Kadın Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

25 Kasım 2022’de Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde toplanan DİSK Kadın Temsilciler Kurulu, aşağıda yer alan konuları ve sorunları görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaktadır:

13-16 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen DİSK 16. Genel Kurulunda yapılan Tüzük değişiklikleri çerçevesinde oluşturulan DİSK Kadın Temsilciler Kurulu, ilk kez 25 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da toplandı. DİSK Kadın Temsilciler Kurulu yaklaşık 150 kadın temsilci ve yönetici katılımıyla gerçekleştirildi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan Kadın Temsilciler Kurulumuz Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün kadın emeği ve sendikalar konulu çerçeve sunumuyla devam etti. Ardından, öğle saatlerinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi. Daha sonra, kadın temsilcilerin konuşmaları ile devam etti. Kadın Temsilciler Kurulumuz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun kapanış konuşmasıyla sona erdi.

25 Kasım 2022’de DİSK’li kadın temsilci ve yöneticilerin katılımıyla toplanan DİSK Kadın Temsilciler Kurulu, aşağıdaki saptamalarda bulunmuştur:

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaşamın her alanında varlığını sürdürüyor. Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı yaşamın her alanında ayrımcılık, şiddet ve tacizin çeşitli biçimleriyle yüz yüzeler. Kadınlar, var olan toplumsal sorunlardan daha derin etkilenmeye devam ediyor. Güncel verilerle ülkemizde neredeyse her üç kadından biri işsiz durumdadır. Genç kadınlarda işsizlik ise çok daha vahim; her iki genç kadından biri işsiz.

İstihdamda olabilen kadınların durumu da iç açıcı değildir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği işgücü piyasalarında da cinsiyetçi işbölümü şeklinde kendini gösteriyor. Kadınların emek piyasasındaki ikincil konumu, eğreti istihdam biçimleri, ücret eşitsizliği, karşı karşıya kaldıkları ayrımcılıklar, karar mekanizmalarından dışlanmaları ve yok sayılmaları, işgücü piyasalarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin göstergeleridir. Öte yandan kadınlar, istihdamda yer almalarının önündeki önemli engellerinden biri olan bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunu olarak şiddet ve tacizin türlü biçimlerine maruz kalıyorlar.  Aynı şekilde işçi sağlığı ve güvenliği alanında toplumsal cinsiyet eşitliği bakışının yoksunluğu, kadınların çalışma yaşamındaki varlığını etkiliyor. Böylece kadınlar çalışma yaşamının dışına ve yoksulluğa itiliyor.

Kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve taciz her geçen gün artıyor. Erkekler tarafından kadınların yaşam hakları elinden alınırken kadınları koruyucu yasalar uygulanmıyor, bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıyor, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar artıyor. Kadınlar, tüm söylemler ve politikalarla ikincilleştirilmeye devam ediyor. Kadınlara yönelik şiddet ve taciz vakalarında sadece yasalar yok sayılmıyor. Kadınlar, toplumsal hayattan, sosyal ve çalışma yaşamından uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Kadınlar “aile” ile özdeşleştiriliyor ve cinsiyetçi rollere hapsediliyor.

Kadına yönelik şiddetin, kadınların karşı karşıya olduğu ayrımcılıkların münferit olmadığı ve yapısal bir sorun olduğu açıktır. Kadınlara yönelik ayrımcılık, şiddet ve taciz, emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinden ayrı düşünülemez.

Bu tespitlerden hareket eden DİSK Kadın Temsilciler Kurulu şu konularda görüş birliğine varmıştır:

 • 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin Türkiye Hükümeti tarafından onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması,
 • İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 sayılı Yasa’nın etkin bir biçimde uygulanması için,
 • Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmesi,
 • Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanaklarının yaratılması, çalışma sürelerinin kısaltılması,
 • Cinsiyetçi işbölümü ve istihdama karşı mücadele edilmesi,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında toplumsal cinsiyet temelli bir bakışın sağlanması için politikalar oluşturulması,
 • Kadınların işgücüne katılımının önündeki en büyük engellerden olan ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilerek; kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezlerin yaygınlaştırılarak herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanması,
 • Doğum sonrası kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmesi,
 • DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalar kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi politikalarının parçası haline getirmesi,
 • DİSK ve DİSK’e bağlı sendikalarda kadınların karar mekanizmalarında daha etkin yer almaları için gerekli çalışmaların yapılması,
 • DİSK olarak 15 Kasım 2022’de Ankara’da gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılan “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi”nin benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması için mücadele yükseltilerek sürdürülmelidir.

DİSK’li kadınlar, kazanılmış haklarımıza saldırıların arttığı bu ortamda evde, sokakta, işyerlerinde, sendikalarda; toplumun her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması için, eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşamın kurulması için verdiği mücadeleyi yükselterek sürdürecektir.

Yaşasın Kadınların Örgütlü Mücadelesi,

Yaşasın DİSK!

ITUC ETUC