Image Map

Vergide adalet için emekçiler Kartal’da buluşuyor!

“Vergide adalet” mücadelemizle ilgili olarak DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklama:

Değerli basın emekçileri ve mücadele arkadaşlarım. DİSK olarak uzun bir süredir verdiğimiz “vergide adalet” mücadelemizin programını paylaşmak ve “az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi” için 21 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da İstanbul Kartal’da gerçekleştireceğimiz emekçi buluşması hakkında bilgi vermek için bugün burada bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz.

Biz işçiler, emekçiler, emekliler yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz.

Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle sömürü her gün biraz daha katmerleniyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor.

İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi vergilerle geri alınıyor.

Zenginin de fakirin de işçinin de patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler temmuz ayında artırıldı. Bu adaletsiz vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşıyor.

Dolaysız vergiler, yani gelirlerden alınan vergiler de adaletsiz. İşçiler ücretlerini almadan peşin peşin gelir vergisi öderken, üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor. Bir kararname ile, bir gecede yandaş şirketlerin vergileri sıfırlanıyor.

Bu da yetmiyor, vergi dilimleri bilerek düşük belirleniyor. Bu yüzden ücretiyle geçinen bizler, yıl içerisinde sanki zenginleşmişiz gibi üst vergi dilimlerine geçiyoruz. Ocak ayında yaklaşık 1.300 TL vergi ödeyen bir çalışan ekim ayında yaklaşık 3.500 TL vergi ödüyor. Kaşıkla verilen ücret artışları, kepçeyle geri alınıyor.

Oysa yüksek enflasyon dönemlerinde ülkeyi yönetenlerin görevi işçilerin, emekçilerin, emeklilerin alım gücünü korumaktır; gelirde ve vergide adaleti sağlamaktır.

DİSK olarak yıllardır “Vergide Adalet, Gelirde Adalet” mücadelesi veriyoruz. Vergide adalet için alınması gereken acil önlemlere dair yasa taslağımızı da geçtiğimiz günlerde TBMM’de bulunan siyasi partilere sunduk. Ve geçtiğimiz hafta İzmir Konak Meydanı’nda binlerce DİSK üyesi işçi ile beraber yeni bir mücadele sürecini başlatarak, sunduğumuz yasa taslağımızın acilen TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesini istedik.

Bu kanun taslağıyla vergiler ve kesintiler sebebiyle net ücretleri düşen ücretlilerin gelirlerinin ve alım güçlerinin korunması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, daha adaletli bir vergi sisteminin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın VI. Vergi ödevi başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” hükmü yer almaktadır. Sunduğumuz yasa taslağı Anayasa’da belirtilen bu amaca hizmet etmektedir.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için:

  1. Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.
  2. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır.
  3. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır.
  4. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği işçilere de sağlanmalıdır.
  5. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

Evet yasa taslağımızı TBMM’de bulunan partilere verdik; meclisteki siyasi partilerle görüşmelerimizi gerçekleştirdik, tüm milletvekillerine vergide adalet için gereğini yapmaları için çağrıda bulunduk; 5 Ekim’de İzmir’de Konak Meydanında binlerce işçi arkadaşımızla beraber yeni bir mücadele sürecini başlattık.

Bu mücadele sürecinde, bugün buradaki basın toplantımızla beraber DİSK’in örgütlü olduğu tüm işyerlerinde “vergide adalet” bildirilerimiz okunmakta, işçi arkadaşlarımız çeşitli eylem ve etkinliklerle mücadelemizi işyerlerinde büyütmektedir. Bu hafta boyu sürecek olan işyerlerindeki eylemlere paralel olarak kent meydanlarında, sokaklarda, çarşıda, pazarda “vergide adalet” bildirilerimiz dağıtılacaktır.

Ve 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 16.00’da Kartal Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz emekçi buluşmasıyla, vergide adalet mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Her zaman söylediğimiz gibi vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz.

  • Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni için,
  • Gelirde, vergide ve memlekette adalet için,

Fabrikalardan, atölyelerden belediyelere, hastanelerden plazalara tüm işkollarında çalışan arkadaşlarımızı; mavi yakalı, beyaz yakalı, sendikalı sendikasız tüm işçileri; tüm emekçileri ve emeklileri, gençleri, kadınları ve çocuklarımızı, kol kola, omuz omuza 21 Ekim’de Kartal Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz.

ITUC ETUC