Image Map

DİSK Ankara Kadın Komisyonu Kadın Konferansı Sonuç Bildirgesi

DİSK Ankara Kadın Komisyonu’nun “Güvencesizleştirmeye Karşı Haklarımız İçin Mücadeleyi Büyütüyoruz” sloganıyla örgütlediği Kadın Konferansı’nın sonuç metni

kadın

Güvencesizleştirmeye karşı haklarımız için mücadeleyi ve örgütlülüğümüzü büyütmek üzere DİSK Ankara Kadın Komisyonu olarak 7 Şubat 2014 cumartesi günü düzenlediğimiz DİSK Ankara Kadın Konferansımızda;

Evde ve çalışma yaşamımızda karşı karşıya kaldığımız toplumsal cinsiyet eşitsizliği, buna bağlı ayrımcılıklar ve iktidarın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek sürdürdüğü kadın emeğine yönelik saldırı programı değerlendirildi ve bu saldırıya karşı bir mücadele programı ile çıkmanın bizler açısından kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.

Fıtrat değil, ayrımcılıkla dolu hayat” nedeniyle evde, sokakta, işyerinde ezildiğimizin, şiddete uğradığımızın, emeğimizin sömürüldüğünün farkında olarak ve bu farkındalığı artırmak için çalışmalar yaparak, kadın mücadelesini yükseltmenin kadın işçilerin en önemli görevlerinden bir tanesi olduğunun altı çizildi. Bu değerlendirmelerin ardından işyerlerimizde, işkollarımızda, sendikalarımızda yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin forum gerçekleştirildi.

Sermayenin kadın emeğine yönelik saldırı programına dair yapılan değerlendirme sonucunda ulaştığımız şu sonuçları tüm kadın örgütleri ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz:

Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması Hakkında Yasa Tasarısı toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmekte, kadınları sadece annelikle tanımlayıp, kamusal alanda ve ücretli emek gücünde annelik “görevinin” belirlediği çizgilerle var etmeyi; sermayenin ana yönelimi olan esnek ve güvencesiz çalışmayı doğum/annelik bahanesiyle kadın emekçilerden başlayarak sınıfın genelinde yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

 • Kadınları ücretli emek gücü içinde eğreti bir bileşen haline getiren, kısmi zamanlı, düşük ücretli, vasıfsız işlere mahkum eden, emeklilik hakkını gasp eden tasarı kabul edilebilir değildir. Tasarı derhal geri çekilmelidir.
 • Bütün kadınlar için tam zamanlı, tam güvenceli istihdam sağlanmalı; çocuk bakım izinlerinin hiçbir dayatma olmadan kadın ve erkekler için eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmelidir.
 • Kamusal hizmetlerin piyasalaştırılmasıyla birlikte kadınlara temel bir görev olarak yüklenen, kadınların çalışma yaşamından ve toplumsal yaşamdan dışlanmasına, kayıtdışı, düşük ücretli işlere mecbur bırakan çocuk, yaşlı, hasta bakımı toplumsallaştırılmalı;

Kreş, çocuk ve yaşlı bakım evi, sağlık hizmetleri herkes için ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli, kamusal bir hizmet olarak verilmelidir.

 • Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına dair düzenleme ile annelik izinleri gerekçe göstererek kadınlardan başlayarak sınıfın geneline daha fazla güvencesizlik ve örgütsüzlük dayatan tasarı kabul edilemez, geri çekilmelidir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek kadın emeğini değersizleştiren Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması hakkında yasa tasarısı hakkında;

 • Şube ve işyerlerimizde
 • Mahallerimizde, yaşam alanlarımızda

Sendikalarımızda örgütlü veya örgütsüz bütün kadınlarla bilgilendirme toplantıları yapılarak tam zamanlı, tam güvenceli istihdam; kamusal, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir kreş ve bakımevi hakkı; çocuk bakım izinlerinin hiçbir dayatma olmadan kadın ve erkekler için eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmesi talebinin büyütülmesi görevi acildir.

Kadın emeğine yönelik saldırıların arttığı bu dönemde 8 Mart çalışmalarına başlanarak;

 • Şubelerimizde 8 Mart çalışmalarına başlanması
 • Sendikalarımızın kadın çalışmalarının ortak bildiri ve afişinin hazırlanması
 • Üyelerimizle 8 Mart’a çağrı videolarının çekilerek sosyal medya aracılığıyla çağrıların yaygınlaştırılması

Sendikalarımızda kadın mücadelesinin büyütülmesi için;

 • Kadın komisyonu çalışmalarının kurumsallaştırılması, komisyon çalışmalarına işlerlik kazandırılması, olmayan şube ve sendikalarda kadın komisyonların oluşturulması;
 • Sendika yönetimlerinde kadın temsiliyetinin sağlanması için yönetimlerde kadın kotasının uygulanması;
 • Sendikalarda kadın sekreterliklerinin oluşturulması;
 • Kadın üyelere yönelik düzenli eğitim çalışmalarının yapılması, toplumsal cinsiyete dair karma eğitimlerin yapılması;
 • Toplu sözleşmelerin hazırlanması süreçlerinde kadın üyelerin etkin katılımının sağlanması, toplu sözleşmelere kadın işçilerin taleplerinin yansıtılması;
 • Kadınların sendikal çalışmalara etkin katımlının sağlanabilmesi için sendika şube ve merkezlerinde çocuk odalarının düzenlenmesi;
 • İşyerlerinde kadın işçilere yönelik mobbing ve taciz karşısında kadın dayanışmasının önemi ve kadın olmaktan dolayı yaşanan sorunların çözümü için kadın komisyonu, kadın temsiliyetinin önemi vurgulanarak bu yönde çalışmalar yürütülmesi

Bizlerin, önümüzdeki dönemde saldırıya karşı vereceğimiz yanıtın köşe taşları olacaktır ve saldırı sürdükçe mücadele de büyüyerek sürecektir.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

YAŞASIN KADINLARIN SENDİKAL BİRLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ!

YAŞASIN DİSK!

Kadın Konferansı Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve

DİSK Ankara Kadın Komisyonu

Konferansın haberi için tıklayınız…

ITUC ETUC