Image Map

DİSK Merkezi Kadın Eğitimi tamamlandı

DİSK üyesi sendikalardan kadın yönetici ve temsilcilerin katıldığı DİSK Merkezi Kadın Eğitimi 23-24-25 Ekim 2020 tarihide Lastik-İş sendikamızın Kocaeli’nde bulunan Tryp By Wyndham Otel’inde gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim için geçtiğimiz yıllara göre daha az sayıda kadın işçi bir araya geldi. 40 DİSK’li kadın işçinin katıldığı eğitimin açış konuşmasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Arzu Çerkezoğlu açış konuşmasında DİSK Merkezi Kadın Eğitimi’nin içeriğine ve amacına değindi.

Eğitimin birinci gününde “Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı ilk sunumu yapan Av. Hülya Gülbahar, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, CEDAV, ILO 190 ve İstanbul Sözleşmesi bağlamında hukuksal çerçevede kadınların statüsünü değerlendirdi. “Statü” kavramına vurgu yapan Gülbahar, kadınlar ile erkeklerin statüsü eşit olduğunda kadın yönelik şiddetin azaltabileceği vurgusunu yaptı.

Nuran Gülenç “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı altında kadın ve erkek rollerine değindi. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramları üzerinden tartışma yürüten Gülenç, rollerin inşasına vurgu yaptı. Nuran Gülenç sunumunda “işyerinde şiddet ve taciz” ile buna karşı önlemlere ve sendikalarda kadınların durumuna da yer verdi.

Eğitimin birinci gününün üçüncü ve son sunumu Türk Tabipleri Birliği’nden Dr. Mehtap Maçkalı’nın “Covid-19 Döneminde Kadın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” sunumu oldu. Mehtap Maçkalı sunumunda Covid-19’un halk sağlığı üzerindeki etkilerine değindi.

DİSK’in Merkezi Kadın Eğitimi’nin ikinci günü Ecehan Balta’nın “Covid-19 Döneminde Kadın Emeğinin Durumu” sunumuyla başladı. Ecehan Balta sunumdan önce pandemi döneminin kadınların çalışma yaşamlarına nasıl yansıdığına, karşılıksız bakım ve ev içi emeğinin artığına da dikkat çekti. Sunumda pandeminin toplumsal cinsiyetlendirilmiş sonuçları olan ev içi emeğin artışı, şiddet türleri gibi birçok konuda tartışma yürütüldü.

Eğitimin son kısmı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun moderatörlüğünde “örgütlenme” başlığı altında iki ayrı bölümde tartışıldı: Birincisi DİSK içinde kadınları güçlendirecek bir yapının kurulması, ikincisi ise DİSK’e üye olmayan kadınların DİSK çatısı altında örgütlemesi oldu.

Örgütlenmenin araç ve yöntemlerinin tartışılmasından önce Zeynep Kandaz “DİSK Tüzüğünün Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Değerlendirilmesi” başlığında bir çerçeve sunum gerçekleştirdi.

DİSK’li kadın işçilerle gerçekleştirilen örgütlenme tartışmasının ardından eğitim, katılımcılara sertifika verilmesiyle son buldu.

ITUC ETUC